Европейската мрежа за миграцията

РЕЗЮМЕ НА:

Европейска мрежа за миграцията — Решение 2008/381/EC на Съвета

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

С решението се създава европейската мрежа за миграцията (ЕММ), чиято цел е да предоставя актуална, обективна, достоверна и сравнима информация по въпросите на миграцията и предоставянето на убежище на институциите на ЕС, държавите на ЕС и широката общественост.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

За постигане на своята цел ЕММ в сътрудничество с други съответни органи на ЕС събира и анализира данни от широк набор от източници. След това тя изготвя доклади и изследвания за положението на миграцията и предоставянето на убежище в ЕС и в държавите от ЕС, които са споделени в нейната система за обмен на информация.

Европейската комисия (ЕК) координира работата на ЕММ в сътрудничество с националните звена за контакт (НЗК на ЕММ), които са назначени във всяка държава от ЕС и отговарят за разработването на национална мрежа. Всяко НЗК на ЕММ се състои най-малко от 3 експерти по въпросите за убежищата и миграцията, обхващащи дисциплините политика, право, научни изследвания и статистика.

Останалите отговорности на НЗК на ЕММ са:

посещаване на срещите на ЕММ с цел обмен на информация и мнения и да допринесат за развитието на работна програма;

изготвяне на национални доклади и предоставяне на информация в системата за обмен на информация;

осигуряване на помощ за разработване на кратък речник и справочник на ЕММ; и

развиване на капацитет, за да се отговаря на ad-hoc запитванията.

Управителният съвет на ЕММ (председателстван от ЕК и съставен от представители на всяка държава от ЕС и наблюдател от Европейския парламент) гарантира, че работата на ЕММ е приведена в съответствие с политическите приоритети на ЕС.

ЕММ се финансира от Европейската комисия. По-специално от фонда „Убежище, миграция и интеграция“ , който осигурява финансовите средства за дейностите и бъдещото развитие на ЕММ.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Подготвителният етап на ЕММ започна през 2003 г. с цел да се отговори на необходимостта от обмен на информация за всички аспекти на миграцията и да се подпомогне създаването на общо убежище и имиграционната политика. Програмата от Хага допълнително засили необходимостта от общ анализ на миграцията, който насърчи предложението на Европейската комисия за това решение на Съвета, което формално установява ЕММ.

АКТ

Решение 2008/381/ЕО на Съвета от 14 май 2008 година за създаване на Европейска мрежа за миграцията

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2008/381/ЕО

21.5.2008 г.

OВ L 131, 21.5.2008 г., стр. 7—12

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 516/2014

1.1.2014 г.

OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168—194

последно актуализация 22.10.2015