Преюдициални запитвания — препоръки към националните съдилища

 

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръки към националните съдилища относно използването на преюдициално запитване

Член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРЕПОРЪКИТЕ И ЧЛЕН 267 ОТ ДФЕС?

Тези препоръки обясняват на юрисдикциите в държавите от ЕС целите на процедурата, която им дава право, съгласно член 267 от ДФЕС, да се отнесат към Съда на ЕС (CJEU) за преюдициално запитване. Тази процедура се използва в случаите, когато интерпретирането или валидността на дадено право на ЕС е под въпрос и:

Препоръките също изброяват обхвата на процедурата и формата, в която националните съдилища трябва да подадат тяхното сезиране.

Те допълнят членове от 93 до 118 от процедурния правилник на Съда на Европейския съюз.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Значение на преюдициалното производство

Тази процедура се счита за полезна, когато в дело пред национален съдсе повдига въпрос за интерпретиране, който е от нов и от общ интерес за уеднаквеното прилагане на правото на ЕС или когато съществуващата съдебна практика не изглежда да дава необходимите насоки за справяне с ново правно положение.

Структура на препоръките

Набор от препоръки се прилага към всички молби за преюдициално производство и друг набор се прилага към бързи производства* или спешни производства*.

Кой подава искане за преюдициално запитване?

Националната юрисдикция, пред която е повдигнат спорът, носи единствена отговорност за определяне както на необходимостта от искане за преюдициално запитване, така и за релевантността на въпросите, които се подават пред Съда на Европейския съюз.

Юрисдикциите, подаващи сезиране, следва, наред с другото:

Предмет и обхват

Продължителност на препращането и прекратяването на националните производства

Форма и съдържание на сезирането

Разходи и правна помощ

Преюдициалните производства пред Съда на Европейския съюз са безплатни. Препращащата юрисдикция се произнася по разходите, направени от страните, когато е необходимо.

Роля на секретариата на Съда на Европейския съюз

Бързи и спешни сезирания

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ПРЕПОРЪКИТЕ?

Те заместват предишните препоръки, издадени през 2012 г. и се прилагат, считано от 25 ноември 2016 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Бързо производство: производство, при което характерът на делото и изключителни обстоятелства изискват то да бъде водено бързо.
Спешно производство: производство, прилагащо се само при дела, включващи въпроси, свързани със свободата, сигурността и справедливостта. По-специално, то ограничава броя на страните, които са оправомощени да представят писмени съображения и позволява, в случаи на извънредна спешност, писменият етап от производството да бъде пропуснат пред Съда на Европейския съюз.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания (ОВ C 439, 25.11.2016 г., стр. 1—8)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 5 — Съд на Европейския съюз — член 267 (предишен член 234 ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 164)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 19 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 27)

Процедурен правилник на Съда (ОВ L 265, 29.9.2012 г., стр. 1—42)

Изменение на Процедурния правилник на Съда (ОВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 65)

последно актуализация 31.10.2017