Достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на институциите на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 15 ОТ ДФЕВ И НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Изключения и права на трети страни

Институциите могат да откажат достъп до документ, когато оповестяването му:

По отношение на документи, изготвени от трети страни, при съмнение институцията на ЕС трябва да се консултира с третата страна, за да определи дали е приложимо някое от изключенията. Държавите от ЕС имат по-силно право на противопоставяне (но не и вето).

Документи в държавите от ЕС

Ако държава от ЕС получи заявка от институция на ЕС за документ, който е нейно притежание, тя трябва принципно да се консултира със съответната институция, за да се гарантира, че оповестяването е в съответствие с целите на настоящия регламент. Вместо това държавата може да предостави искането на самата институция.

Заявления, обработване на заявленията и достъп до документите

Чувствителни документи

Регистри и административна практика

Публикуване в Официален вестникМного документи на ЕС се публикуват в Официален вестник. Те включват:

Отчети и мерки за прилаганеВсяка институция публикува годишен отчет, за изтеклата година, в който се посочва броят на отказите за разрешаване на достъп до документи, мотивите за тези откази и броят на чувствителни документи, които не са вписани в регистъра.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 декември 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част първа: Принципи — Дял II: Разпоредби с общо приложение — Член 15 (предишен член 255 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 54—55)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43—48)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията относно прилагането през 2016 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (COM(2017) 738 final, 6.12.2017 г.)

последно актуализация 14.12.2017