Второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 — създаване, функциониране и използване на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

Решение 2007/533/ПВР — създаване, функциониране и използване на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА И РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Архитектура. ШИС II се състои от следното:

Разходи

Процедурни правила

Категории сигнали

Регламент (ЕО) № 1987/2006 обхваща сигнали (и приложените условия) за граждани на държави извън ЕС, за да им бъде отказано влизане или престой на основание, че представляват заплаха за обществената политика или националната сигурност. Такъв е по-специално случаят, когато лицето:

Решение 2007/533/ПВР определя сигналите, използвани за подкрепа на оперативното сътрудничество между полицейските и съдебните органи по наказателни дела и съответните процедури, които да се подават и да се действа според тях. Те обхващат:

Решението специално позволява данни (номер, издаваща държава и вид на документа) относно откраднати, незаконно присвоени, изгубени или невалидни паспорти, да бъдат обменяни с членовете на Интерпол.

Следните структури имат достъп до данните в ШИС II:

Отговорности

Всяка държава от Шенгенското пространство прави следното:

Управителният орган (eu-LISA) отговаря за:

Защита на данните

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТЪТ И РЕШЕНИЕТО?

Регламентът се прилага от 17 януари 2007 г.

Решението се прилага от 28 август 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Преразглеждане на правната рамка на ШИС II

На 19 ноември 2018 г. Съветът прие три регламента относно използването на Шенгенската информационна система, които постепенно замениха настоящият регламент и решението, за да се отговори на възможни пропуски в системата и да се въведат няколко съществени промени относно типа на подаваните сигнали (вж. резюмето за Укрепване на Шенгенската информационна система). Това допринася за укрепване на борбата с тероризма и тежките престъпления, като се гарантира високо равнище на сигурност в целия ЕС и се подпомогне управлението на миграцията.

Новата правна рамка се състои от регламентите:

Новите регламенти, които трябва да влязат в сила постепенно до декември 2021 г., въвеждат допълнителни категории сигнали в системата, като напр.:

Те също разширяват списъка с вещи, за които могат да се подават сигнали, включително фалшиви документи и вещи с висока стойност, които могат да бъдат идентифицирани, както и ИТ оборудване.

В допълнение, въвеждането на сигнали в ШИС по отношение на забрани за влизане на граждани на трети държави става задължително.

Регламентите въвеждат възможността за използване на лицеви изображения с цел установяване, по-специално за да се осигури съвместимост с процедурите за граничен контрол. Те също позволяват включването на ДНК профил за улесняване на идентификацията на изчезнали лица в случаите, когато пръстовите отпечатъци, снимките и лицевите изображения не са налични или не са подходящи за идентификацията.

Европол има достъп до всички категории данни в ШИС и има право да обменя допълнителна информация с националните бюра Sirene на ЕС. В допълнение държавите от ЕС трябва да уведомяват Европол за всякакви съвпадения, когато дадено лице е издирвано във връзка с терористично престъпление. За целите, определени в нейния мандат Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) също има достъп до категориите сигнали в ШИС.

Допълнителна информация

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Сигнал: набор от данни, които дават възможност на органите да идентифицират дадено лице или вещ и да предприемат съответните действия.
Допълнителна информация: Информация, която не е част от данните за сигнал в ШИС, но е свързана с тях.
Обект на данни: определено или определяемо физическо лице.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4—23)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1987/2006 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63—84)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—13)

Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 14—55)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56—106)

Вж. консолидираната версия.

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1345 на Комисията от 4 август 2016 година относно минимални стандарти за качество на данните при записите на пръстови отпечатъци в рамките на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 213, 6.8.2016 г., стр. 15—20)

Решение за изпълнение 2013/115/ЕС на Комисията от 26 февруари 2013 година относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 71, 14.3.2013 г., стр. 1—36)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2007/171/ЕО на Комисията от 16 март 2007 година относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (3-ти стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 29—37)

последно актуализация 20.08.2019