Договора за Европейския съюз — Присъединяване към ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 49 от Договора за Европейския съюз

Член 2 от Договора за Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 49 И ЧЛЕН 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допустимост

Държавата заявител трябва:

Освен това държавата заявител трябва да отговаря на критериите за допустимост на ЕС. Те най-общо се наричат критериите от Копенхаген, тъй като са били дефинирани от Европейския съвет, който се е провел в Копенхаген през юни 1993 г. Тези критерии са следните:

Европейският съвет, който се проведе в Мадрид през декември 1995 г., допълни, че държавата кандидат трябва да е в състояние да прилага законодателството на ЕС и трябва да може да гарантира, че законодателството на ЕС, транспонирано в националното законодателство, се прилага ефективно чрез подходящи административни и съдебни структури.

ЕС си запазва правото да решава дали държавата кандидат е изпълнила критериите за присъединяване. Освен това самият ЕС трябва да е в състояние да интегрира нови членове.

Процедура

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял VI — Заключителни разпоредби — Член 49 (предишен член 49 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 43)

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

последно актуализация 17.01.2020