Неписаните източници на европейското право: допълнително законодателство

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 19 от Договора за Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Какво означава допълнително законодателство?

Кои са допълнителните източници на правото?

Основни права

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Преюдициално заключение: заключение от Съда на Европейския съюз в отговор на въпрос от национален съд относно тълкуването или валидността на европейското право, като по този начин се допринася за единното прилагане на правото на ЕС.
Съдебна практика: законодателство, установено от решенията от предходни случаи.
Международно право: наборът от правила, който регулира правните отношения между държави или нации.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 19 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 27)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част първа — Принципи — Дял I — Категории и области на компетентност на Съюза — Член 6 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 52—53)

последно актуализация 12.03.2018