Първичното право на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Първично право на ЕС

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЪРВИЧНОТО ПРАВО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Първичното право, известно също така и като първични източници, произтича от следните документи, свързани с ЕС:

Обхват на първичното право:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Освен на първичното право правото на ЕС се основава на вторични и допълнителни източници:

Международните споразумения с трети държави или с международни организации също са неделима част от правото на ЕС. Тези споразумения са отделни от първичното право и вторичното законодателство и образуват категория sui generis. Съгласно някои решения на Съда на ЕС те могат да имат пряко действие, а правната им сила е по-голяма от тази на вторичното законодателство, което съответно трябва да бъде съобразено с тях.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидирани текстове на Договора за Европейски съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз — Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Протоколи — Приложения към Договора за функционирането на Европейския съюз — Декларации, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. — Таблици на съответствието (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 1—388)

последно актуализация 13.03.2020(1) Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз и стана трета държава (страна извън ЕС).