Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 377/2004 за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да установят официално сътрудничество чрез изграждане на мрежи от служители за връзка по въпросите на имиграцията*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Много от държавите от ЕС разполагат служители за връзка по въпросите на имиграцията в техните консулски органи в държави извън ЕС. Ролята на служителите за връзка по въпросите на имиграцията включва поддържането на пряк контакт с органите на държавата домакин, за да обменят информация относно:

Държавите от ЕС трябва да се информират една друга, да информират Съвета и Европейската комисия за командироването на техни служители за връзка по въпросите на имиграцията.

Служителите за връзка по въпросите на имиграцията назначени в същата държава образуват местни мрежи, в които те, по-специално:

Срещите се състоят или по инициатива на държавата от ЕС, която председателства Съвета или по инициатива на други държави от ЕС. Представителите на Комисията и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана участват в тях, освен ако оперативните съображения изискват провеждането на срещи в тяхно отсъствие.

Държавите от ЕС могат да се договорят, двустранно или многостранно, служителите за връзка по въпросите на имиграцията, които са командировани от една държава от ЕС да се грижат също и за интересите на една или на няколко други държави от ЕС. Те също така могат да решат да споделят определени задачи помежду си.

В края на всеки семестър държавата от ЕС, която е начело на председателството на Съвета на ЕС да изготви доклад до Комисията, Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дейността на служителите за връзка по въпросите на имиграцията в държавите и регионите от специален интерес за ЕС по отношение на имиграцията. Докладът се изготвя в съответствие с модела, предоставен в Решение 2005/687/ЕО на Комисията. Въз основа на този доклад Комисията след това изготвя годишно обобщение на развитието на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията.

Оценка и предложена преработка на регламента

Съобщението на Комисията от 2017 г. относно изпълнението на Европейската програма за миграцията потвърди необходимостта да се преразгледа настоящият регламент. То беше последвано от оценка, проведена от външни консултанти, които изготвят окончателният си доклад през август 2017 г. При оценката са направени следните заключения:

В него също се предполага, че добавената стойност на европейско равнище на служителите за връзка по въпросите на имиграцията, установени в държави извън ЕС, не е напълно осъществена.

Следователно, Комисията публикува предложение за редактиране на регламента през май 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 5 януари 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

служител за връзка по въпросите на имиграцията: представител на една държава от ЕС, който е командирован в чужбина от съответните компетентни органи, с цел да установи или да поддържа контакти с органите на страната домакин, за да допринесе за мерките за имиграцията, включително превенцията на незаконната имиграция.
Незаконни мигранти: движението на лица към ново място на пребиваване или транзит, което се извършва извън регулаторните норми на изпращащите, транзитните или приемащите държави.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1—4)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 377/2004 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)(COM(2018) 303 final, 16.5.2018 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на Европейската програма за миграцията (COM(2017) 558 final, 27.9.2017 г.)

Регламент (EС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1—76)

Решение 2005/687/ЕО на Комисията от 29 септември 2005 година относно формата на доклада за дейностите на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията и относно положението в държавата домакин по въпроси, свързани с незаконната имиграция (ОВ L 264, 8.10.2005 г., стр. 8—15)

последно актуализация 16.01.2019