Статистика относно миграцията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 862/2007 — статистика на ЕС за миграцията и международната закрила

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Статистически изисквания

Регламентът определя статистическите изисквания за различните категории данни.

Източници на данни

Статистиката се основава на редица източници, включително:

По принцип статистическите данни се представят с разбивка по възраст, пол и гражданство. Данни се събират също така и за други категории, като например основание за издаване на разрешение за постоянно пребиваване, или държава на раждане и държава на предишно или следващо пребиваване по отношение на данните за миграцията.

Пилотни проучвания

На националните институти се предоставя финансова помощ от бюджета на ЕС с цел:

Прилагане

На всеки 3 години Европейската комисия представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на регламента. Съгласно доклада от 2018 г. се наблюдават ясни подобрения относно наличността на данните, тяхната пълнота, качество и актуалност.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 20 август 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Емиграция: действието, чрез което дадено лице, което преди това е пребивавало в държава от ЕС, променя своята държава на пребиваване за период, който е или се очаква да бъде най-малко 12 месеца.
Имиграция: действието, чрез което дадено лице установява своето местопребиваване на територията на друга държава от ЕС или държава извън ЕС за период, който е или се очаква да бъде най-малко 12 месеца.
Незаконна миграция: движението на лица през граници, което не е в съответствие с административните или правните норми на изпращащата, транзитната или приемащата държава.
Преселване: прехвърлянето на граждани на държава извън ЕС в държава от ЕС, в която се допускат да пребивават с оглед на предоставянето на международна закрила.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23—29)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 862/2007 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018) 594 final, 16.8.2018 г.)

Регламент (ЕС) № 351/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията за категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групите според гражданството (ОВ L 104, 24.4.2010 г., стр. 37—39)

Регламент (ЕС) № 216/2010 на Комисията от 15 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията на категориите основания за издаване на разрешения за постоянно пребиваване (ОВ L 66, 16.3.2010 г., стр. 1—2)

последно актуализация 24.08.2020