Временен документ за пътуване (ВДП)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 96/409/ОВППС относно утвърждаването на временен документ за пътуване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Решението не се прилага за национални паспорти, които са изтекли; то е специално ограничено до случаите, когато документите за пътуване са били изгубени, откраднати или унищожени, или временно не са на разположение.

Получаване на ВДП

Посолства и консулства на страни от ЕС издават ВДП при следните обстоятелства:

Заявителят за ВДП следва да изпрати формуляр заедно със заверени фотокопия, доказващи неговата самоличност и националност, на посочения за тази цел орган от държавата-членка, от която произхожда.

Разноски и такси

Държавата-членка, която издава ВДП, събира от заявителя същите разноски и такси, като тези, които обикновено събира за издаването на временен паспорт. Заявител, който не разполага с достатъчно средства, за да заплати съответните разходи на място, при необходимост получава нужните средства съгласно инструкциите, дадени от държавата-членка по произход в съответствие с Решение 95/553/ЕО (което ще бъде отменено от Директива (ЕС) 2015/637 от 1 май 2018 година).

Срок на валидност

За да се гарантира, че гражданите ще могат да се върнат на дадена място, ВДП следва да бъде валиден за по-дълъг период от минималния за осъществяване на пътуването, за което е издаден. За изчисляване на този период следва да се вземат предвид спиранията за нощувки и времето, необходимо за осъществяване на транспортни връзки.

Мерки за сигурност

Приложение III към Решението разглежда защитните мерки относно ВДП. Те включват аспекти като вида на хартията и системата за номериране, които трябва да се използват, както и начина на полагане на печата от издаващия орган.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 96/409/ОВППС на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 юни 1996 година относно утвърждаването на временен документ за пътуване. (ОВ L 168, 6.7.1996 г., стр. 4—11)

Последващите изменения на Решение 96/409/ОВППС.са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 95/553/ЕО на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 19 декември 1995 година относно закрилата на гражданите на Европейския съюз, осигурявана от дипломатическите и консулските представителства (ОВ L 314, 28.12.1995 г., стр. 73—76)

Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 година относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО (ОВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 1—13)

последно актуализация 23.08.2016