Единен формат за визи, издадени на лица, които не са граждани на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1683/95 — правила относно единния формат на ЕС за визи

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

През 1995 г. ЕС създаде единен формат за виза за ЕС, който има формата на стикер, който се поставя върху пътния документ на лица, които не са граждани на ЕС и са задължени да представят виза.

Този регламент определя правила за единния формат за визи, не само за държавите от Шенген* но и за Ирландия и Обединеното кралство (1).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Единният формат се отнася за:

По отношение на държавите от Шенген, например виза за краткосрочен престой, издадена от една от тях, дава право на нейния притежател да пътува в 26-те държави за период до 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Визите за посещения, които превишават този период, остават обект на национални процедури (т.е. които позволяват на своя притежател да работи или да установява стопанска дейност, търговия или да работи по професията си).

Информация за визовия стикер

Единният визов стикер определя броя на дните, в които един гражданин на държава извън ЕС може да остане в Шенгенската зона и в Ирландия и Обединеното кралство (1). По отношение на Шенгенската виза, дните трябва да бъдат броени от датата, на която той или тя са влезли в Шенгенската зона (печатът за влизане) до датата, на която излизат от Шенгенската зона (печатът за излизане), включително и тези два дни.

Точната продължителност на валидността на визата е указана върху визовия стикер под заглавието „Времетраене на посещението“.

Регламент (ЕС) 2017/1370 въвежда нов дизайн на визовия стикер с допълнителни функции за безопасност за да се предотврати фалшифицирането. Ирландия и Обединеното кралство (1) не са обект на прилагането на новите мерки, които влязоха в сила на 17 август 2017 г. Независимо от това тези държави могат да поискат от Европейската комисия да сключи споразумения за обмен на техническа информация в модела на техните национални визи.

Технически спецификации

Единната виза трябва да съответства на:

Всяка държава от ЕС трябва да определи само един орган, който да печата визи. Тя трябва да съобщи името на този орган на Европейската комисия и на останалите държави от ЕС.

Техническите спецификации за новия визов стикер са определени в решение за изпълнение на Комисията. Регламентът се прилага не по-късно от 15 месеца след приемането на допълнителните технически спецификации, посочени в Регламент (ЕО) № 1683/95.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 август 1995 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Шенгенски държави: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи (ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1—4)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1683/95 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1—58).

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 година за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите-членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата-членка, която е изготвила формуляра (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4—6)

последно актуализация 01.02.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.