Осигуряване на търговия с видовете от дивата флора и фауна, която не застрашава оцеляването им

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EO) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Контрол на търговията

Организация и комуникация

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 1 юни 1997 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1—69)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 338/97 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (OВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1—69)

Вж. консолидираната версия

Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13—45)

Вж. консолидираната версия

Решение (ЕС) 2015/451 на Съвета от 6 март 2015 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (ОВ L 75, 19.3.2015 г., стр. 1—3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/736 на Комисията от 7 май 2015 г. относно забрана за въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора (ОВ L 117, 8.5.2015 г., стр. 25—44)

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2014) 64 final, 7.2.2014 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016) 87 final, 26.2.2016 г.)

последно актуализация 27.07.2017