Суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и военна екипировка

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 150/2003 за суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и военна екипировка

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта му е да се суспендират вносните мита на определено въоръжение и военни съоръжения, за да се позволи на органите на държавите от ЕС, отговорни за отбраната, да се снабдяват с най-добрите налични в света военни материали.

Той се прилага само за стоки, внесени от (или от името на) органите на държавите от ЕС, отговорни за отбраната.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Суспендиране на мита

С регламента се суспендират митата от общата митническа тарифа, приложими за въоръжение или военни материали, при условие че стоките се използват от (или от името на) въоръжените сили на държава от ЕС, например:

Приложение I към регламента определя списъка на стоките, които отговарят на условията за това освобождаване. Всички материали, които не са посочени в регламента и в приложенията към него, подлежат на митническо облагане дори ако са внесени от въоръжените сили на държава от ЕС.

Засегнати стоки

Стоките, за които се суспендират митата, са оръжия и боеприпаси, включително части и принадлежности, определени редки газове, експлозиви, детонатори, определени фотографски материали и определени химически продукти.

Регламентът прилага прекратяването на митническите дългове и за внесените части, компоненти и сглобки, които са предназначени да се влагат или фиксират в изброените в приложенията стоки или които са необходими за учения или изпитания.

Частни дружества

Частните дружества със седалище в ЕС ще могат да внасят стоките без мита, при условие че произвеждат съответната военна екипировка и че осигуряват крайни продукти на органите в държавите от ЕС, отговорни за отбраната. Всички останали потребители подлежат на митническо облагане.

ПРОЦЕДУРИ И СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ

Сертификат

Искането за пускане в свободно обращение на тези стоки трябва да се съпровожда със сертификат, издаден от компетентния орган на държавата от ЕС, за чиито въоръжени сили са предназначени стоките.

Моделът за този сертификат е посочен в приложение III към регламента. Той трябва да се предаде на митническите органи на внасящата държава от ЕС заедно със стоките, за които се отнася.

Военна тайна

За да се гарантира военната тайна, има конкретна административна процедура за предоставянето на суспендиране на мита: органите, отговорни за националната отбрана, могат да издадат сертификата вместо обичайните митнически служби. Органите трябва да бъдат надлежно уведомени.

Митнически надзор

Засегнатите стоки подлежат на условия за крайно потребление, определени от Митническия кодекс на ЕС, т.е. потреблението им ще бъде контролирано. Митническият надзор върху крайното потребление се прекратява 3 години след датата на пускането в свободно обращение.

За целите на митническия надзор компетентният орган, издаващ сертификата или употребяващ стоките, трябва да уведоми митническите органи в своята държава, за всяка употреба на стоките за цели, различни от посочените в регламента.

Обмен на информация

Държавите от ЕС трябва да съобщават имената на упълномощените да издават сертификата. Европейската комисия предоставя тази информация на митническите органи на другите държави от ЕС.

Държавите от ЕС трябва да информират Комисията за прилагането на регламента и да изпращат информация всяка година до Комисията за броя на издадените сертификати заедно с общата стойност и брутното тегло на стоките, внесени по силата на регламента.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета от 21 януари 2003 година за суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и военна екипировка (ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 1—6)

последно актуализация 10.11.2017