Система на ЕС за митнически освобождавания

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 1186/2009 — установяване на система на Общността за митнически освобождавания

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той позволява извършването на освобождаване от мита, които обичайно се плащат за стоки, внасяни в и изнасяни от ЕС.

В него се определят случаи, в които се разрешава освобождаване от вносни мита, износни мита и от мерки, приети въз основа на член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (стар член 133 от Договора за създаване на Европейската общност), когато стоки се внасят в или изнасят от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА

Съществуват различни категории стоки, които са допустими за освобождаване от вносни мита. При определени условия стоките са освободени от вносни мита, когато те се отнасят за:

Лично имущество:

Стоки с незначителна стойност, стоки с нетърговски цели, капиталови стоки и стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници:

Земеделски, биологични, химически, фармацевтични и лекарствени продукти:

Други категории:

Когато освобождаването от вносни мита се предоставя при условие стоките да бъдат използвани по определен начин от получателя, засегнатото лице носи отговорност да предостави на компетентните органи доказателство, че тези условия са спазени. В тази ситуация единствено компетентните органи на държавата от ЕС имат право да предоставят освобождаването.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗНОСНИ МИТА

Съществуват различни категории стоки, които са допустими за освобождаване от износни мита. При определени условия стоките са освободени от износни мита, когато те се отнасят за:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът влезе в сила на 30 декември 2009 г.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (OВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23—7)

последно актуализация 15.11.2015