Единни условия за предлагане на пазара на безопасни продукти в ЕС (маркировка за съответствие)

РЕЗЮМЕ НА:

Решение № 768/2008/ЕО — обща рамка за предлагането на пазара на продукти в ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

Настоящото решение установява общите принципи и процедури, които законодателството на ЕС трябва да следва при хармонизиране на условията за предлагане на пазара на продукти в ЕС и в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

То съдържа референтни изисквания, които трябва да се включат при преразглеждане на законодателството за продуктите. Като такова, то е шаблон за бъдещото законодателство за хармонизация на продуктите.

То определя правилата за маркировката за съответствие „СЕ“ *.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В решението се предлагат ясни определения на съответните термини, като „производител“, „пускане на пазара“, „изземване“ или „изтегляне“ на продукти.

Определено е ясно разграничение на отговорностите на производителите, вносителите и дистрибуторите по продуктовата верига.

Производителите гарантират, че техните продукти отговарят на изискванията на съответното законодателство и са преминали процедури за оценяване на съответствието*. Когато съответствието на продукта е доказано, те трябва да поставят върху продукта „СЕ“ маркировката за съответствие.

Вносителите гарантират, че производителят е провел съответната процедура за оценяване на съответствието и продуктът е придружен от необходимите документи и има „СЕ“ маркировка.

Дистрибуторите следва да действат с дължимата грижа и да проверят дали продуктът има необходимата документация и „СЕ“ маркировка.

Осигурен е общ набор от различни процедури за оценяване на съответствието, известни като модули. Законодателите трябва да решат коя процедура е най-подходяща в зависимост от риска, който може да представлява даден продукт.

Предвидени са единни правила за определяне и надзор на нотифицираните органи, които правят оценка на съответствието въз основа на законодателството на ЕС. Правилата определят техните отговорности, когато се налага оценяването на съответствието на продукта да се изпълни от трета страна (например сертифициране на съответствието от независим орган).

Правилата за надзор на пазара се отнасят до продукти, които представляват риск за здравето или безопасността или не отговарят на съответното законодателство.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Маркировка „СЕ“ : това показва, че даден продукт отговаря на приложимите изисквания за здраве, безопасност и околна среда и е преминал съответната процедура за оценяване на съответствието.

* Оценяване на съответствието: процесът, който доказва дали са изпълнени определените изисквания, свързани с даден продукт, процес, услуга, система, лице или орган.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За предприятията „CE“ маркировката означава, че техният продукт може да се движи свободно в Европейското икономическо пространство (държавите от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). За потребителите това означава, че артикулът, който купуват, съответства на европейското законодателство за продукта.

АКТ

Решение 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение № 768/2008/EО

9.7.2008 г.

OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82—128

последно актуализация 22.10.2015