Компетентност и приложимо право в областта на наследяването и европейско удостоверение за наследство

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 650/2012 по въпроси за наследяването и за изготвяне на европейско удостоверение за наследство

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага за всички граждански аспекти на наследяването на имуществото на починалото лице.

Той не се прилага за:

Области на гражданското право, различни от наследяване, като например режими на съпружеска общност, подаръци и пенсионни планове, не са обхванати от регламента.

Компетентност и приложимо право

С приложимото право се регулира, например:

Признаване и изпълнение

С прилагането на едно право от един орган за дадено международно наследяване се избягват паралелни процедури с възможни противоречащи си съдебни решения. Освен това се гарантира, че решенията, издадени в дадена държава от ЕС, се признават в целия ЕС без да е необходима специална процедура. Решения, подлежащи на изпълнение в държавата от ЕС, където са били постановени, имат изпълнителна сила в друга държава от ЕС, когато по искане на заинтересована страна те са били обявени за подлежащи на изпълнение там от местния съд или компетентния орган.

Европейско удостоверение за наследство

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 5 юли 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, вж. Портала за електронно правосъдие.

АКТ

Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 107—134)

Последващите изменения на Регламент (ЕC) № 650/2012 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент за изпълнение (EС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 година за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (OВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 30—84). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 25.01.2016(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.