Укрепване на Шенгенското пространство

Целите на европейската стратегия за укрепване на Шенгенското пространство е да се подобри прилагането на общите правила и по-добър отговор на извънредните заплахи на външните граници.

АКТ

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите от 16 септември 2011 година, със заглавие Управление на Шенгенското пространство - укрепване на пространството без граничен контрол на вътрешните граници (COM(2011) 561 final - непубликувано в Официален вестник).

ОБОБЩЕНИЕ

Така наречените революции Арабска пролет през 2011 г. доведоха до значителен приток на имигранти в някои държави от Европейския съюз (ЕС). Тези събития показаха необходимостта от засилване на прилагането на общите правила на Шенгенското пространство и за контролиране на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, по-специално когато цялостното функциониране на Шенгенското пространство е изложено на опасност.

През 2011 г. Комисията публикува съобщение и две законодателни предложения за справяне с това. Последните бяха приети през октомври 2013 година.

По-добра оценка на прилагането на правилата на Шенгенското пространство

Свободното движение на гражданите в рамките на Шенгенското пространството се основава на споделеното убеждение, че всяка участваща държава е готова и способна да прилага всички общи правила за контролите на външните граници, визи, полицейско и съдебно сътрудничество, мерки, касаещи Шенгенската информационна система и др. (достиженията на правото от Шенген).

За да се постигне това, основното е: първо, да се укрепи механизма за оценка, предназначен да контролира прилагането на достиженията на правото от Шенген от държавите от ЕС; и второ, да се гарантира наличието на подходящо наблюдение и контрол на препоръките, съдържащи се в докладите за оценка, по-специално, когато се идентифицира провал или недостатък. Комисията е отговорна за изпълнението на това наблюдение и контрол на работата.

Системата за това бе въведена с Регламент (ЕС) № 1053/2013 относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение. Държавите от ЕС и Комисията са солидарно отговорни за прилагането на механизма, въпреки че Комисията играе координираща роля.

Временно повторно въвеждане на контроли по вътрешните граници

Съгласно Кодекса на шенгенските граници вече има възможност държава от ЕС временно повторно да въведе контроли на вътрешните си граници при сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност (напр. терористични заплахи или заплахи, свързани с организираната престъпност).

Регламент (ЕС) № 1051/2013 разширява тази опция в случаите на сериозни пропуски, свързани с контрола по външните граници и определени в рамките на Регламент (ЕС) № 1053/2013. Въпреки това, в този случай, инициативата за повторното въвеждане се пада на Комисията и на Съвета:

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОBL 295,6.11.2013 г.).

Регламент (ЕС) № 1051/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства (ОBL 295, 6.11.2013 г.).

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Пети шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство 1 ноември 2013 г.-30 април 2014 г. ( COM(2014) 292 final - непубликувано в Официален вестник).

След Съобщението на Комисията от 16 септември 2011 г. Комисията представя шестмесечни доклади до Европейския парламент и до Съвета относно функционирането на Шенгенското пространство. В последния си доклад, тя по-специално показа, че подготовката за прилагането на новия механизъм за оценка е в ход и че първите оценки съгласно новия механизъм се очаква да се провеждат след януари 2015 година.

Последна актуализация: 28.05.2014