Споразумение за екстрадиране със Съединените щати

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение за екстрадиране между Европейския съюз и Съединените щати

Решение 2009/820/ОВППС за сключване на Споразумение за екстрадиция и Споразумение за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ

Решение 2003/516/ЕО за подписване на споразуменията между Европейския съюз и Съединените американски щати за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

В споразумението се определят условията, свързани с екстрадицията на престъпници, между ЕС и САЩ с оглед подобряване на сътрудничеството в приложимите им отношения в областта на екстрадирането.

С решението от името на ЕС се сключва споразумението със САЩ за екстрадиране.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Споразумението допълва двустранните договори за екстрадиция между държавите от ЕС и САЩ и засилва сътрудничеството в контекста на приложимите отношения в областта на екстрадирането.

Престъпления, които могат да доведат до екстрадиране

Престъпленията, които могат да доведат до екстрадиране, се състоят от:

Ако замолената държава предостави екстрадиция за престъпление, което може да доведе до такава, тя трябва да предостави и екстрадиция за всяко друго престъпление, включено в искането, при условие че другото престъпление е наказуемо с лишаване от свобода до една година и са изпълнени всички останали изисквания за екстрадиране.

Искания за екстрадиране

Процедури за екстрадиция

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 01 февруари 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за екстрадиране между Европейския съюз и Съединените американски щати (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 27—33)

Решение 2009/820/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати и на Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 40—41)

Решение 2003/516/EО на Съвета от 6 юни 2003 година за подписване на споразуменията между Европейския съюз и Съединените американски щати за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела (OВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 25—26)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2009/933/ОВППС на Съвета от 30 ноември 2009 година за разширяване, от името на Европейския съюз, на териториалния обхват на споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 4—5)

Информация относно датата на влизане в сила на споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 11)

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки — Изявления на някои държави членки относно приемането на рамковото решение (OВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1—20)

Последващите изменения на Решение 2002/584/ПВР са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 05.12.2019