Споразумение за правна взаимопомощ със Съединените щати

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ

Решение 2009/820/ОВППС за сключване от името на ЕС на Споразумение за екстрадиция и Споразумение за правна взаимопомощ между Съюза и САЩ

Решение 2003/516/ЕО за подписване на споразуменията между ЕС и САЩ за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС и САЩ прилагат условията на настоящото рамково споразумение към двустранните си договори за правна взаимопомощ. Ако няма такъв договор, ЕС и САЩ се задължават да гарантират прилагането на споразумението.

В случай че съществуващите двустранни договори между държавите от ЕС и САЩ не са съвместими със споразумението, с приоритет е рамката на ЕС.

Правна взаимопомощ

Помощ, предоставяне на административни органи

Защита на личните данни

Преразглеждане на споразумението

Съгласно член 17 от споразумението ЕС и САЩ преразгледаха функционирането му през 2015—2016 г. Заключението от преразглеждането е, че като цяло споразумението е успешно. Процесът на преразглеждане доведе също така и до препоръки за подобряване на практическото функциониране на взаимоотношенията между ЕС и САЩ в областта на правната взаимопомощ, включително за по-добро споделяне на знания между специалистите за законите и процесите, както и по-добро използване на технологиите за ускоряване на подаването на искания и доказателства и общи комуникации.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 01 февруари 2010 г. Прилага се държавите от ЕС чрез двустранните инструменти.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34—42)

Решение 2009/820/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати и на Споразумение за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 40—41)

Решение 2003/516/EО на Съвета от 6 юни 2003 година за подписване на споразуменията между Европейския съюз и Съединените американски щати за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела (OВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 25—26)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (ОВ L 336, 10.12.2016 г., стр. 3—13)

Информация относно датата на влизане в сила на споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (OВ L 323, 10.12.2009 г., стр. 11)

последно актуализация 16.04.2019