Справедлив съдебен процес: право на устен и писмен превод в наказателното производство

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2010/64/EС — правото на устен и писмен превод в наказателното производство

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

В нея се определят минимални, общи за ЕС правила относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и при производство за изпълнение на европейска заповед за арест.

Тя представлява първата стъпка от серия от мерки, които определят минимални правила за процесуални права в целия ЕС в съответствие с Пътната карта от 2009 г.. През 2012 г. тя беше последвана от Директивата относно правото на информация в наказателното производство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Право на устен превод

Устен превод трябва да се осигурява безплатно на заподозрени лица или обвиняеми, които не говорят или не разбират езика на наказателното производство, включително по време на:

разпит от полицията;

съществени срещи между клиент и адвокат;

всички съдебни заседания и на всички необходими междинни изслушвания.

Устен превод чрез видеоконферентна връзка, телефон или интернет може да се използва, освен ако физическото присъствие на устен преводач не е необходимо за гарантиране на справедливо производство.

Право на писмен превод на документи от съществено значение

На заподозрените лица или обвиняемите, които не разбират езика на производството, трябва да се осигури писмен превод на документите, които са от съществено значение за тяхната защита. Това включва:

всяко решение за лишаване от свобода;

всяко повдигнато обвинение или обвинителен акт;

всяко съдебно решение.

Компетентните органи могат да решат да извършат писмен превод на друг документ във всеки конкретен случай. Заподозрените лица или обвиняемите, или техният защитник могат да направят искане за превод на други документи от съществено значение.

При производство за изпълнение на европейска заповед за арест засегнатото лице трябва да получи устен превод и писмен превод на заповедта, ако е необходимо.

Качество на устния и писмения превод

Устният и писменият превод трябва да бъдат с достатъчно добро качество, за да позволят на засегнатото лице да разбере делото, водено срещу него, и да упражни правото си на защита. За тази цел от държавите от ЕС се изисква да изготвят регистър на независими и квалифицирани писмени и устни преводачи, които да са на разположение на защитниците и на съответните органи.

ОТКОГА ВЛИЗА В СИЛА ДИРЕКТИВАТА?

На 15 ноември 2010 г. Тя трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство на държавите от ЕС до 27 октомври 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Правото на устен и писмен превод за обвиняемите лица.

АКТ

Директива 2010/64/EС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1—7)

последно актуализация 30.10.2015