Европейски пакт за имиграцията и предоставянето на убежище

Този пакт е предназначен да служи като основа за имиграционната политика и политиката за предоставяне на убежище на Европейския съюз в духа на взаимната отговорност и солидарност между държавите членки и на подновеното партньорство с държави извън ЕС.

АКТ

Европейски пакт за имиграцията и предоставянето на убежище от 24 септември 2008 г. (непубликувано в Официален вестник).

ОБОБЩЕНИЕ

Дълги години европейските държави работят за хармонизиране на своите имиграционни политики и на политиките за предоставяне на убежище. Вече е постигнат значителен напредък по няколко въпроса, по-специално по програмите от Тампере, от Хага и най-вече отСтокхолм.

В най-общ смисъл пактът има за цел:

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Предоставяне на убежище

От 2008 г. насам е постигнат значителен напредък в областта на имиграцията, предоставянето на убежище и управлението на границите. В тази връзка основно постижение беше приемането на пълната общата европейска система за убежище (ОЕСУ), която определи общи стандарти и засили сътрудничеството, за да се гарантира, че лицата, търсещи убежище, се третират еднакво чрез една отворена и справедлива система в целия Европейски съюз.

Постигнати бяха и важни промени в управлението на границите, по-специално по отношение на укрепването на управлението на Шенгенската система, на въвеждането на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) за предотвратяване на трансграничната престъпност и на предоставянето на нови задачи и ресурси на агенцията Frontex.

Също така бяха направени стъпки в областта на политиката за връщане, чрез използване на най-добри практики на държавите членки и оперативно сътрудничество в целия ЕС, и в борбата срещу експлоатирането на имигранти.

По отношение на партньорството с трети държави в момента се провежда диалог по-конкретно в контекста на Глобалния подход към миграцията и на сключването на двустранни споразумения с южносредиземноморските и източните държави партньори с оглед премахване на първопричините за незаконната и принудителната миграция.

Законна миграция

Бяха приети няколко важни правни акта в областта на законната миграция, като например Директивата за единно разрешително, която позволява на граждани на страни извън ЕС да пребивават и да работят в целия ЕС само с едно разрешително и Директивата засиня карта на ЕС, която осигурява тяхната мобилност. Приети бяха и други закони, които улесняват не само влизането в ЕС на студенти и изследователи от държави извън ЕС, но и това на сезонни работници, мениджъри или ръководители от държави извън ЕС в случай на вътрешнокорпоративен трансфер, или на командировани работници от държави извън ЕС в рамките на разпоредбите на Директивата относно услугите.

Освен това всички държави членки в момента въвеждат законодателството, което предвижда санкции срещу работодатели, които използват незаконен труд.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Сега са необходими решителни действия, за да не се позволи мигранти да изгубват живота си в опит да достигнат европейските брегове. Трябва също така да се увеличат усилията за борба срещу организираната престъпност и за насърчаване на интеграцията.

За периода 2014-2020 г. действията в тази област ще бъдат финансирани от 2 нови фонда:

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Пети годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.) (COM(2014) 288 final - непубликувано в Официален вестник).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Четвърти годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2012 г.) (COM(2013) 422 final - непубликувано в Официален вестник).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Трети годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2011 г.) (COM(2012) 250 final - непубликувано в Официален вестник).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Втори годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2010 г.) (COM(2011) 0291 final - непубликувано в Официален вестник).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Първи годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2009 г.) (COM(2010) 214 final - непубликувано в Официален вестник).

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Метод за проследяване с цел наблюдение на прилагането на Европейския пакт за имиграцията и убежището (COM(2009) 266 окончателен - непубликувано в Официален вестник).

Последна актуализация: 11.09.2014