По-добра защита за жертвите на престъпления при наказателни производства

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2012/29/EС — минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата определя следните права:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 15 ноември 2012 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 16 ноември 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата заменя Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления (2001/220/ПВР ).

АКТ

Директива 2012/29/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57—73)

последно актуализация 15.02.2016