Задължения за издръжка

Регламентът обхваща искове за трансгранична издръжка, произтичаща от семейни отношения. С Регламента се установяват общи правила за целия Европейски съюз (ЕС) с цел да се гарантира събирането на вземания за издръжка, дори когато длъжникът или взискателят се намира в друга държава от ЕС.

АКТ

Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент предвижда серия от мерки, насочени към улесняване на плащането на вземания за издръжка при трансгранични ситуации. Такива искове произтичат от задължението за подпомагане на членовете на семейството. Например, те могат да бъдат под формата на издръжка, изплатена на дете или на бивш съпруг след развод.

Регламентът се прилага за задължения за издръжка, произтичащи от:

Компетентност

Компетентни по въпроси, свързани със задълженията за издръжка, са:

Ако спорът се отнася до задължение за издръжка на дете, ненавършило 18 години, страните могат, при определени условия, да се споразумеят за съд или съдилища от държава-членка на ЕС, които са компетентни да го разрешат.

Когато ответникът се яви пред съд на държава-членка на ЕС, този съд има компетентност, освен ако ответникът не оспорва неговата компетентност.

Ако нито едно от условията, посочени по-горе, не е изпълнено, спорът може, при спазване на определени условия, да бъде предявен пред съдилищата на държава-членка от ЕС, на която са граждани и двете страни.

Когато нито едно от посочените по-горе условия не е изпълнено, въпросът може да бъде отнесен пред съда на държава-членка на ЕС, с която делото има достатъчна връзка, ако не може в рамките на разумното да се образува в държава, с която спорът има тясна връзка.

Докато взискателят продължава да пребивава в държавата от ЕС, в която е постановено решението относно задълженията за издръжка, длъжникът не може, при определени изключения, да заведе дело за промяна на решението в друга страна от ЕС. Взискателят може все пак да се съгласим спорът да бъде решен от друг съд.

Когато искове с един същи предмет и между едни и същи страни са заведени в съдилища на различни държави от ЕС, компетентността се поема от първия сезиран съд.

Независимо от съда, компетентен да се произнася по съществото на делото, заявления за временни и защитни мерки могат да бъдат подавани до всеки съд във всяка една държава от ЕС.

Признаване и изпълнение на решения

Решението относно задълженията за издръжка от една държава от ЕС трябва да се признава в друга държава от ЕС, без да е необходима специална процедура.

По-голямата част от държавите от ЕС са обвързани от Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. относно приложимото право при задължения за издръжка.

Когато решението е взето от държава, обвързана от Хагския протокол от 2007 г., неговото признаване не може да се оспорва.

Когато решението е взето от държава, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., в определени случаи неговото признаване може да бъде отказано и може да се приложи само в друга държава, ако е била получена декларация за изпълняемост на решението в тази държава.

Във всички случаи съдът по произход може да обяви решението за временно изпълняемо. Когато решението следва да бъде изпълнено в държава от ЕС, различна от тази, в която първоначално решението е било взето, изпълнението се урежда от законодателството на тази европейска държава.

Решението, взето в държава от ЕС, не може да се преразглежда по същество в държавата от ЕС, в която поискано неговото признаване, изпълняемост или изпълнение.

Безплатна правна помощ може да бъде предоставена за искове за задължения за издръжка, произтичащи от отношението родител-дете, за лице ненавършило 21 години, при условие че тези искове са подадени чрез централните органи.

Централни органи

Всяка държава от ЕС трябва да назначи един централен орган, отговорен за подпомагането на страните в установяването и събирането на вземания. По-специално, те ще изпращат и получават молби, предвидени по силата на регламента, и ще вземат всички необходими мерки за въвеждане или улесняване на въвеждането на необходимите процедури.

Централните органи ще сътрудничат помежду си, ще насърчават сътрудничеството между компетентните органи на своята държава и ще търсят решения на проблеми, които могат да възникнат при прилагането на настоящия регламент. За тази цел те трябва да се използва Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент заменя разпоредбите относно задълженията за издръжка на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Той също така заменя Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане наЕвропейско основание за принудително изпълнение при безспорни вземания, с изключение на европейските изпълнителни основания относно задълженията за издръжка, издадени в държава-членка, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г.

Този Регламент се прилага от 18 юни 2011 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 4/2009

30.1.2009 г.

-

OВ L 7, 10.1.2009 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2006/325/ЕО на Съвета от 27 април 2006 година за сключване на споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела [официален вестник L 120, 5.5.2006 г.].

Решение 2009/451/ЕО на Съвета от 8 юни 2009 година относно намерението на Обединеното кралство да приеме Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка [Официален вестник L 149, 12.6.2009 г.].

Решение 2011/220/ЕС на Съвета от 31 март 2011 година за подписване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството [Официален вестник L 93, 7.4.2011 г.].

Съгласно това решение на 6 април 2011 г. ЕС подписа Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г., която установява между договарящите се страни световна система за събиране на вземания за издръжка.

Решение 2011/432/ЕС на Съвета от 9 юни 2011 година за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството [официален вестник L 192, 22.7.2011 г].

Решение 2014/218/ЕС на Съвета от 9 април 2014 година за изменение на приложения I, II и III към Решение 2011/432/ЕС за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството [Официален вестник L 113, 16.4.2014 г.].

Съгласно тези решения Съюзът депозира своя инструмент за одобрение на Конвенцията на 9 април 2014 година. Конвенцията влиза в сила във всички държави от ЕС, с изключение на Дания, на 1 август 2014 г. Конвенцията предлага цялостна рамка, която да се занимава с въпросите, свързани със задълженията за издръжка от други държави извън ЕС, които са страни по Конвенцията.

Последна актуализация: 25.09.2014