Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Регламент 439/2010 създава Европейска служба за подкрепа в областта на убежището с цел укрепване на сътрудничеството между държавите членки в тази област и с цел подпомагането им при справянето с кризисни ситуации.

АКТ

Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

ОБОБЩЕНИЕ

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) е агенция на Европейския съюз (ЕС), която действа от 2011 г. Нейната функция е да:

Скоро Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще се присъединят към EASO като асоциирани държави след като споразуменията, договорени от ЕС с всяка една от тях, бъдат ратифицирани.

Подпомагане на сътрудничеството между държавите членки по въпроси в областта на убежището

Ролята на EASO в тази област включва:

Подкрепа за държави членки, подложени на особен натиск

EASO координира спешна помощ за държави членки, чиито съоръжения за прием и системи за убежища са подложени на изключително силен натиск, чрез осигуряване на временна подкрепа и помощ.

Тази помощ включва основно разполагането в държавите членки, които изискат това, на екипите за подкрепа в областта наубежището, които предоставят експертни познания, свързани с преводачески услуги, информация за държави на произход и знания относно третирането и управлението на случаи, свързани с убежище.

Когато EASO реши да разполага един или няколко екипа за подкрепа в областта на убежището, тя изготвя оперативен план във връзка с молещата държава членка, за да определи:

Експертите от помощния екип се осигуряват от държавите членки и са част от резерва от експерти за намеса в областта на убежището на EASO.

Прилагане на общата европейска система за убежище (ОЕСУ)

EASO допринася за прилагането на ОЕСУ както във, така и извън Европейския съюз.

По отношение на вътрешното измерение на ОЕСУ приносът на EASO е свързан основно със:

По отношение на външното измерение на ОЕСУ EASO отговаря предимно за:

Структура и управление на EASO

Управителният съвет е органа за планиране и мониторинг на EASO. Той включва представители на държавите членки на ЕС и на асоциирани държави, на Европейската комисия и представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет и отговаря за текущото управление на агенцията. Той е нейният юридически представител.

Консултативният форум е място за текущ двустранен диалог, обмен на информация и обединяване на познания между EASO и гражданското общество. Той обединява експерти по различни аспекти на областта на убежището.

Службата получава приходи предимно чрез вноска, вписана в общия бюджет на ЕС и вноски от асоциирани държави.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 439/2010

18.6.2010 г.

-

OВ L 132, 29.5.2010 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2010/762/EСна представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 25 февруари 2010 година за определяне на седалището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 324, 9.12.2010 г.).

Това решение определя Валета, Малта, за седалище на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Решение (2014/185/EC) на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (OВ L 102, 5.4.2014 г.).

Решение (2014/186/EС) на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (OВ L 102, 5.4.2014 г.)].

Решение (2014/194/EС) на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Република Исландия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (OВ L 106, 9.4.2014 г.).

Решение 2014/204/EС на Съвета от 11 февруари 2014 година за сключване на Договореността между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (OВ L 109, 12.4.2014 г.).

Последна актуализация: 22.07.2014