Сътрудничество с ЕС по наказателноправни въпроси — защита на личните данни (до 2018 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2008/977/ПВР — защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

Неговата цел е защита на основните права и свободи на хората при обработката на техните лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или на изпълнението на наказания.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Обработка на данни

Предаване на данни

Права на субектите на данните

Предпазни мерки при обработката на данни

Отмяна

Рамково решение 2008/977/ПВР се отменя с Директива (EС) 2016/680, считано от 6 май 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То се прилага от 19 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60—71)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

последно актуализация 26.10.2016