Защита на критични инфраструктури

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2008/114/EО — установяване и означаване на европейски критични инфраструктури и оценка на необходимостта от подобряване на тяхната защита

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя установява процеса в Европейския съюз (ЕС) за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури* (ЕКИ), и определя подход за повишаване на тяхната защита.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Установяване и означаване на ЕКИ

Операторски планове за сигурност

Служители за връзка по сигурността

Докладване

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 12 януари 2009 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 12 януари 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Критична инфраструктура: елементи или системи за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. Европейската критична инфраструктура (ЕКИ) е критична инфраструктура в държавите от ЕС, чието прекъсване или унищожаване би оказало значително въздействие върху най-малко 2 държави от ЕС (например електроцентрали или нефтопроводи).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2008/114/EО на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (OВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75—82)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент — Защита на критична инфраструктура в борбата срещу тероризма (COM(2004) 702 окончателен, 20.10.2004 г.)

Зелена книга за Европейската програма за защита на критична инфраструктура (COM(2005) 576 окончателен, 17.11.2005 г.)

Съобщение от Комисията за Европейската програма за защита на критична инфраструктура (COM(2006) 786 окончателен, 12.12.2006 г.)

Работен документ на службите на Комисията относно нов подход към Европейската програма за защита на критична инфраструктура: Повишаване на сигурността на европейската критична инфраструктура (SWD(2013) 318 окончателен, 28.8.2013 г.)

последно актуализация 14.11.2016