Засилване на трансграничното сътрудничество (Решението от Прюм)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2008/615/ПВР — трансгранично сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

То има за цел да подобри трансграничното сътрудничество между полицейските и юридическите органи в държавите от ЕС, за да се борят по-ефективно срещу тероризма и трансграничната престъпност. То се фокусира върху автоматизиран обмен на информация. То също така се фокусира върху големи събития и върху борбата срещу тероризма.

Решението произхожда от многостраннен договор, подписан през 2005 г. от Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия и Австрия. То беше преобразувано във правен инструмент, обвързващ всички държави от ЕС. Съветът впоследствие прие решението от Прюм и неговите правила за прилагане.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Решението определя правила по отношение на:

Създаване на национални бази данни и автоматизиран достъп до данни

Предоставяне на данни, свързани с големи събития

Предоставяне на информация за борба с тероризма

В индивидуални случаи и с известни ограничения, държавите от ЕС могат да предоставят следните данни една на друга за предотвратяване на терористични атаки:

Други мерки за засилване на трансграничното сътрудничество

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Тo се прилага от 26 август 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Дактилоскопични данни: образи на пръстови отпечатъци, образи на следи от пръстови отпечатъци (следите са отпечатъци, които са невидими за невъоръжено око и трябва да бъдат професионално анализирани), отпечатъци от длани, следи на отпечатъци от длани, както и модели на такива образи, които се съхраняват и обработват с автоматизирана база данни.
Некодираща част на ДНК: хромозомни зони, които не са генетично изразени, т.е. не е известно да осигуряват някакви функционални свойства на организма.
Автоматизирано търсене: процедура за онлайн достъп за консултиране на бази данни на една, няколко или всички държави от ЕС.
ДНК профил: код от букви или цифри, който представлява набор за идентификационни характеристики за некодиращата част на анализирана проба от човешка ДНК.
Процедура „има/няма попадение“: страните си дават ограничен достъп до справочни данни с техните национални бази данни за ДНК и отпечатъци. Те също така си дават правото да използват тези данни, за да провеждат автоматизирани проверки на отпечатъци и ДНК профили. Личната информация, свързана със справочните данни не е достъпна за изискващата страна.
Нелични данни: данни, съдържащи индивидуални ДНК профили, които могат да бъдат използвани, за да се установи съответствие или „попадение“, но които не разкриват идентичността на субекта на данните.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1—11)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/617 на Съвета от 27 март 2017 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (ОВ L 89, 1.4.2017 г., стр. 4—5)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/618 на Съвета от 27 март 2017 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (ОВ L 89, 1.4.2017 г., стр. 6—7)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/943 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 84—86)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/944 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 87—88)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/945 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 89—92)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/946 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 93—96)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/947 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 97—99)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1866 на Съвета от 12 октомври 2017 година за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република (ОВ L 266, 17.10.2017 г., стр. 6—7)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1867 на Съвета от 12 октомври 2017 година за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия (ОВ L 266, 17.10.2017 г., стр. 8—9)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1868 на Съвета от 12 октомври 2017 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция (ОВ L 266, 17.10.2017 г., стр. 10—11)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/254 на Съвета от 12 февруари 2016 година за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (ОВ L 47, 24.2.2016 г., стр. 8—9)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2047 на Съвета от 18 ноември 2016 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания (ОВ L 318, 24.11.2016 г., стр. 8—9)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2048 на Съвета от 18 ноември 2016 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (ОВ L 318, 24.11.2016 г., стр. 10—11)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2009 на Съвета от 10 ноември 2015 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (ОВ L 294, 11.11.2015 г., стр. 70—71)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2049 на Съвета от 10 ноември 2015 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (ОВ L 300, 17.11.2015 г., стр. 15—16)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2050 на Съвета от 10 ноември 2015 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (ОВ L 300, 17.11.2015 г., стр. 17—18)

Решение на Съвета 2010/482/ЕС от 26 юли 2010 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него (ОВ L 238, 9.9.2010 г., стр. 1—2)

Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12—72)

последно актуализация 04.05.2020