Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Разработването на транснационални проекти на регионално и местно ниво беше сложно и продължително и често пъти налагаше договарянето на двустранни договори между национални правителства. Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) бяха представени за първи път през 2007 г. с цел насърчаване на междурегионалната работа.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС).

ОБОБЩЕНИЕ

ЕГТС представляват юридически субекти, учредени с цел улесняване на трансграничното, транснационалното или междурегионалното сътрудничество в Европейския съюз (ЕС). Те позволяват на регионалните и местните органи (а също и на националните органи в някои по-малки или централизирани държави) и на други обществени предприятия от различни държави членки да създават групи с правна самоличност за предоставяне на съвместни услуги. Държавите членки трябва да се договорят за участието на потенциални членове в техните съответни държави.

През 2013 г., с цел разясняване и улесняване на създаването и работата на ЕГТС, първоначалното законодателство - Регламент (ЕО) № 1082/2006, беше изменено с Регламент (ЕС) № 1302/2013.

Конвенция, територия и цели

Целите и задачите на ЕГТС са определени в законовообвързваща конвенция за сътрудничество, установена по инициатива на нейните членове. Дадена ЕГТС може да реализира програми, съфинансирани от ЕС или от друг проект за трансгранично сътрудничество със или без финансиране от ЕС. По правило тя има членове в поне две държави членки, въпреки че съществуват специални правила при участие на съседни и отвъдморски страни и територии (ОСТ). Конвенцията определя дейностите и срока на съществуване на ЕГТС и условията за нейното разпускане. Приложимият закон по отношение на конвенцията е този на държавата, в която е разположен регистрираният офис на ЕГТС.

Устав

Той определя подробности, като например:

Придобиване на статус на юридическо лице

В рамките на десет работни дни, считано от регистрацията и/или публикуването на конвенцията и на устава в държавата, в която е седалището на ЕГТС, ЕГТС уведомява Комитета на регионите (КР), който води регистър на ЕГТС. След това КР предава информацията на Службата за публикации на Европейския съюз, която публикува известие в Официален вестник за обявяване на създаването на ЕГТС.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1082/2006

1.8.2006 г.

-

OВ L 210, 31.7.2006 г.

Актове за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 1302/2013

21.12.2013 г.Приложение: 22.6.2014 г.

-

OВ L 347, 20.12.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел Европейско териториално сътрудничество(ОВ L 347, 20.12.2013 г.).

Последна актуализация: 16.06.2014