Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) (2007—2013 г.)

За да се намали разликата между нивата на развитие на европейските региони и да се навакса изоставането на най-малко облагодетелстваните райони, този регламент определя видовете дейности, които могат да бъдат финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Също така, той определя задачите и обхвата на ЕФРР в контекста на цели „Сближаване“, „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейско териториално сътрудничество“ на променената политика на сближаване за периода 2007—2013 г.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 [Вж. акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент установява и определя задачите и обхвата на ЕФРР. Обхватът на работа на ЕФРР се вписва в рамките на контекста на целите „Сближаване“, „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейско териториално сътрудничество“, така както са определени от общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

Цел

Целта на ЕФРР е да допринесе за укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на регионалните различия. Този принос се осъществява чрез подкрепа на развитието и структурното регулиране на регионалните икономики, включително преструктуриране на индустриалните райони, които са в упадък.

Обхват

ЕФРР съсредоточава своята помощ по няколко тематични приоритета, които отразяват характера на целите „Сближаване“, „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейско териториално сътрудничество“. Става въпрос за финансиране, свързано със:

Сближаване

В контекста на цел „Сближаване“ ЕФРР насочва своята помощ към подкрепата на интегрираното устойчиво икономическо развитие, както и към създаване на трайна заетост. Целта на оперативните програми в държавите-членки е да се модернизират и разнообразят регионалните икономически структури в следните области:

Регионална конкурентоспособност и заетост

По отношение на цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ приоритетите са прегрупирани в три области:

Европейско териториално сътрудничество

Що се отнася до цел „Европейско териториално сътрудничество“, ЕФРР насочва своята помощ към три области:

По искане на държавите-членки Комисията може да предложи правила за някои категории разходи на място, които да заменят националните правила.

Държавите-членки трябва да определят един-единствен управляващ орган, сертифициращ орган и единен одитиращ орган.

Както е посочено в общите разпоредби, държавите-членки могат да прибягнат до правния инструмент на сътрудничество, наречен Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС), за да делегират задачи на yправляващия орган и съответния технически секретариат.

За да бъде избран един проект, той трябва да има бенефициенти най-малко от две страни, които да действат съвместно поне в две от следните четири области: разработка, внедряване, екип и финансиране. При транснационалното сътрудничество дадена програма може да се приложи само в една държава-членка, при условие че програмата е представена най-малко от две държави. Когато става дума за мрежи за сътрудничество и обмяна на опит, те трябва да включват най-малко трима бенефициенти поне от три области на най-малко две държави-членки, които да действат съвместно в четирите области, посочени по-горе.

Оперативната програма трябва да съдържа следната информация, а именно:

По отношение на финансирането са налични специфични характеристики, свързани с местоположението. Съфинансирането може да достигне:

Териториални специфики

ЕФРР отделя специално внимание на териториалните специфики. Действията, свързани с градската среда, са интегрирани в оперативните програми, основавайки се на опита от инициативните действия ГРАДОУСТРОЙСТВО. Дейността на ЕФРР всъщност има за цел да разреши икономическите, екологичните и социалните проблеми на градовете.

Що се отнася до селските райони и областите, зависещи от риболов, намесата на ЕФРР следва да се съсредоточи върху икономическата диверсификация, в т.ч.:

За области с неблагоприятни природни условия ЕФРР финансира инвестиции, свързани с подобряването на достъпността на региона, икономически дейности, свързани с културното наследство, устойчивото използване на ресурси и стимулирането на туристическия сектор.

Накратко, ЕФРР допринася за финансирането на допълнителните разходи, свързани с географското местоположение на най-отдалечените региони, както и:

Заключителни разпоредби

Регламентът не засяга мерките, одобрени преди влизането му в сила. Исканията, отправени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1783/1999, остават валидни, но този регламент бе отменен считано от 1 януари 2007 г. Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2007 г. и трябва да бъде преразгледан най-късно до 31 декември 2013 г.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1080/2006

1.8.2006 г.

-

ОВ L 210 от 31.7.2006 г.

Акт за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 397/2009

10.6.2009 г.

-

ОВ L 126 от 21.5.2009 г.

Регламент (ЕC) № 437/2010

18.6.2010 г.

-

ОВ L 132 от 29.5.2010 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.Виж консолидирана версия.

Подходящи региони и области

Решение 2006/769/ЕО на Комисията от 31 октомври 2006 г. относно списъка с регионите и областите, за които се допуска финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на трансграничните и транснационалните действия, предвидени по цел „Европейско териториално сътрудничество“ за периода 2007—2013 г. [ОВ L 312 от 11.11.2006 г.].Виж консолидирана версия.

Решение 2006/597/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел „регионална конкурентноспособност и заетост“ за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.].

Решение 2006/595/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „Сближаване” за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.].Виж консолидирана версия.

ПОКАЗАТЕЛНО разпределение по държави-членки

Решение 2006/609/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“, за периода 2007—2013 г. [ОВ L 247 от 9.9.2006 г.].Виж консолидирана версия.

Решение 2006/594/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел „Сближаване“, за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.]. Изменено със:Решение 2010/475/ЕС [ОВ L 232 от 2.9.2010 г.].

Решение 2006/593/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „Регионална конкурентоспособност и заетост” за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.]. Изменено със:Решение 2010/476/ЕС [ОВ L 232 от 2.9.2010 г.].

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНИ НАСОКИ

Решение 2006/702/EO на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите вътрешноообщностни насоки за сближаване [ОВ L 291 от 21.10.2006 г.]. Проект за Стратегически вътрешноообщностни насоки за сближаване, растеж и заетост, приет от Съвета на 6 октомври 2006 година. Тези стратегически насоки са ръководна рамка за осъществяването на политиката на сближаване и намесата на фондовете през периода 2007—2013 г.

Communication from the Commission - Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [COM(2005) 299 – Not published in the Official Journal] (Съобщение на Комисията от 5 юли 2005 г. „Политика на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта – стратегически вътрешнообщностни насоки за периода 2007—2013 г.” [COM(2005) 299 – непубликуван в Официален вестник]).

СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 16 декември 2008 г., озаглавено „Политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика” [COM(2008) 876 окончателен – непубликуван в Официален вестник]. Политиката на сближаване е основeн източник на финансиране на реалната икономика от страна на Общността. Комисията има серия приоритети за отделни лица, фирми, инфраструктури и енергетика, както и научни изследвания и иновации, чиято цел е да помогне за възстановяването на европейската икономика и социалния прогрес. Тя предвижда увеличаване на обществените инвестиции за периода 2007—2013 г.

Съобщение на Комисията до Европейския съвет – програма за стимулиране на европейската икономика [COM(2008) 800 последно – Непубликуван в Официален вестник].

ЕНЕРГИЯ – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Регламент (ЕО) № 397/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство. Програмата за стимулиране на европейската икономика поощрява мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Настоящият регламент предлага рамка на планираните в тази област обществени инвестиции. Националните инвестиционни програми трябва да бъдат разработени на най-подходящо териториално ниво (национално, регионално или местно). Финансирането на политиката на сближаване трябва да даде възможност за поддържане на предприетите мерки и от най-слабите домакинства.

Така по отношение на жилищните разходи, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия, приносът на ЕФРР е предназначен за всички държави-членки. Другите разходи, свързани с жилищата, трябва да се ограничат до държавите, които се присъединиха след 1 май 2004 г. Член 7 от Регламент 1080/2006 относно допустимостта за финансиране на тези разходи впоследствие е изменен.

Последна актуализация: 17.09.2010