Европейски социален фонд (2007–2013 г.)

За да определи мисията и обхвата на приложение на Европейския социален фонд за периода 2007—2013 г., настоящият регламент предвижда специфични разпоредби, свързани с видовете дейности, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ. ЕСФ подкрепя приоритетите на Общността по отношение на необходимостта от укрепване на социалното сближаване, увеличаване на производителността и конкурентоспособността и насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие. В този контекст, целта на ЕСФ е да допринесе за укрепване на икономическото и социалното сближаване чрез подобряване на трудовата заетост и възможностите за работа.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999 [Виж акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

За периода 2007—2013 г.общите разпоредбипо отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд предвиждат действията на ЕСФ да са насочени към целта „Сближаване“ (за по-малко развитите региони) и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ (фонд, опитващ се да предусеща и насърчава икономическите промени, за да отговаря на предизвикателствата).

Мисия

ЕСФ подкрепя политиките на държавите-членки да пренасочат Лисабонската стратегия върху растежа и заетостта. Тези политики са тясно свързани с Общите насоки за икономическите политики (ОНИП), с Европейската стратегия по заетостта (SEE), както и наводещите насоки по отношение на заетостта. По-конкретно ЕСФ има за цел:

Обхват и приоритети

В рамките на целите „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ ЕСФ подкрепя действията на държавите-членки при спазване на следните приоритети:

Приоритети

Освен това в рамките на цел „Сближаване“ ЕСФ подкрепя следните приоритети:

Концентрация на помощта

Държавите-членки следят дали дейностите, подпомагани от ЕСФ, са в съответствие с предприетите действия по силата на Европейската стратегия за заетост и допринасят за нейното развитие. Държавите-членки трябва да съсредоточат помощта в подкрепа на прилагането на съответните препоръки в областта на заетостта.

Допустимост на разходите

Правилата за допустимост на разходите се определят на национално ниво. Въпреки това, следните разходи не са допустими за ЕСФ:

Добро управление и партньорство

ЕСФ поощрява доброто управление и партньорството. Подкрепата му в тази област е проектирана и изпълнена на съответното национално, регионално и местно равнище в съответствие с институционалните разпоредби на всяка държава-членка. Държавите-членки следят за участието на социалните партньори, консултирането и участието на други заинтересовани страни на съответното териториално ниво, по време на подготовката, изпълнението и контрола на помощта от ЕСФ.

Контекст

Другите разпоредби, отнасящи се до политиката на сближаване за периода 2007—2013 г., са изложени в четири наредби, отнасящи се:

На политическо ниво политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. има своята финансова база в Mеждуинституционалното споразумение и финансова рамка за периода 2007—2013 г.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО)№ 1081/2006

1.8.2006 г.

-

ОВ L 210 от 31.7.2006 г.

Акт за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО)№ 396/2009

22.5.2009 г.

-

ОВ L 126 от 21.5.2009 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2006/593/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „регионална конкурентноспособност и заетост“, за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.].Изменен със:Решение 2010/476/ЕС [ОВ L 232 от 2.9.2010 г.].

Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване [ОВ L 291 от 21.10.2006 г.]. Проектът за Стратегически насоки на Общността за сближаване, растеж и заетост е приет от Съвета на 6 октомври 2006 година. Тези стратегически насоки са ръководна рамка за осъществяването на политиката на сближаване и намесата на фондовете през периода 2007—2013 г.

Communication from the Commission of 5 July 2005 - Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [COM(2005) 299 - Not published in the Official Journal] (Съобщение на Комисията от 5 юли 2005 г., Политика на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта – стратегически насоки на Общността 2007—2013 г. [COM(2005) 299 – непубликуван в Официален вестник]).

Последна актуализация: 17.09.2010