Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Йерархията на NUTS

За всяка държава от ЕС има йерархия от три нива на регионално подразделяне, които се основават на минимални и максимални прагове за населението:

Третото ниво е подразделение на второто ниво, второто ниво — на първото, а първото — на държавите. NUTS не обхваща местните (общински) нива. Когато броят на населението на държава от ЕС като цяло е под минималния праг за дадено ниво на NUTS, самата държава съставлява териториална единица по NUTS за това ниво.

Критерии за класификация

Съществуващите административни единици в държавите от ЕС трябва да бъдат взети под внимание в NUTS. Нивото на NUTS, на което съответства дадено съществуващо административно ниво, се определя на основата на средния брой на населението на неговите административни единици, както следва:

Ниво

Минимално население

Максимално население

NUTS 1

3 млн.

7 млн.

NUTS 2

800 000

3 млн.

NUTS 3

150 000

800 000

Ако за дадено ниво в класификацията не съществува административно ниво с подходящ размер в дадена държава от ЕС, това ниво се създава като се натрупва подходящ брой по-малки съседни административни единици. Получените административни единици съставят „неадминистративно ниво“, при което всяка неадминистративна единица трябва да спазва минималния праг за население.

Действащата класификация на NUTS, валидна от 1 януари 2015 г. включва 98 региона на ниво NUTS 1, 276 региона на ниво NUTS 2 и 1342 региона на ниво NUTS 3. Регламент (ЕС) № 1319/2013 въвежда разбивката на NUTS нива 1, 2 и 3, считано от 1.1.2015 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 11 юли 2003 г..

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1—41)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1059/2003 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 11/2008 на Комисията от 8 януари 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) за предаването на временните редове за новото регионално деление (ОВ L 5, 9.1.2008 г., стр. 13—14)

Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12—29)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 04.11.2016