Производство и етикетиране на биологични продукти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определя правна рамка за биологичните продукти. Той съдържа основните цели и общите принципи за биологично земеделие и определя правилата за производството, етикетирането, контрола и търговията с държави извън ЕС.

С хармонизирането на правилата за производството, етикетирането и контрола на биологични продукти регламентът има за цел да гарантира, че съществува

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

С рамката се регулират:

Цели и принципи

Целите са насочени към устойчиво земеделие и качество на производството, което трябва да задоволява нуждите на потребителите.

Общите принципи се отнасят например за специфични методи на производство, използването на природни ресурси и строги ограничения за синтетичните химични вещества.

С регламента се определят и специфични принципи относно земеделието, преработката на биологични храни и на биологични фуражи.

Правила за производство

Съгласно общите правила за биологичното производство генетично модифицираните организми (ГМО) са забранени във всичките им форми. Правилата относно етикетирането на храни дават възможност на операторите да гарантират съответствие с тази забрана. Забранена е също така обработката с йонизиращо лъчение.

Тези, които желаят да извършват и двата вида селскостопанско производство (биологично и небиологично), трябва да гарантират, че животните и земята за тези 2 дейности са отделени.

Биологичното растениевъдство трябва да отговаря на определени правила относно:

Диворастящите растения, събирани в някои райони, също се класифицират като биологични продукти, ако те отговарят на определени условия, свързани с тяхното събиране и мястото, откъдето са получени (например мястото, където те са събрани, не трябва да е обработвано с продукти, които не са били разрешени в продължение на поне 3 години). Морските водорасли също могат да се считат като биологичен продукт, при условие че мястото на производство и събиране отговаря на определени условия.

Биологичното животновъдство трябва да отговаря на определени правила относно:

Сходни специфични правила се прилагат за аквакултурите.

Комисията разрешава използването на ограничен брой продукти и вещества в биологичното земеделие. Тези продукти могат да бъдат предназначени за грижата за растенията, за фуражите и за почистването на сградите, използвани за животновъдството и растениевъдството. Комисията може също така да определи някои ограничения и условия за прилагането на тези продукти.

Стопанствата, които започват да осъществяват нова дейност за биологично земеделие, трябва да спазват преходен период — етап на преход, по време на който трябва да се спазват практики за биологично производство. В регламента са определени правила относно този преходен период.

Преработените храни трябва да съдържат органични суровини и не трябва да бъдат обработвани чрез използването на химически разтворители. Преработените храни трябва да съдържат основно съставки от селскостопански произход. Разрешени са други съставки, ако е получено разрешение от Комисията. Органичните дрожди трябва да бъдат произвеждани от органични субстрати и други разрешени съставки.

Комисията може да допусне изключения от разпоредбите относно целите, правилата за производство и етикетирането. Тези изключения трябва да бъдат с ограничен срок и да се прилагат за определени случаи.

Етикетиране

При етикетите, рекламите или търговските документи могат да се използват понятия, като „еко“ и „био“ за описване на биологичен продукт, неговите съставки или суровини.

Етикетът на биологичен продукт трябва да се вижда ясно върху опаковката и в него трябва да e посочен контролният орган, който сертифицира въпросния продукт.

От 1 юли 2010 година е задължително използването на логото на ЕС върху биологични хранителни продукти, както и обозначение на мястото на получаване на суровините, използвани в продукта. Това обозначение трябва да бъде в същото зрително поле като логото на ЕС.

Контрол

Спазването на разпоредбите на този регламент се гарантира чрез система за контрол, която се основава на Регламент (ЕО) № 882/2004 и на предохранителни и контролни мерки, изготвени от Комисията. Тази система гарантира проследяването на храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002.

Характерът и честота на контрола се определят въз основа на оценка на риска от нарушения. Контролът се извършва от органите, определени от държавите от ЕС. При определени условия тези органи могат да делегират задълженията за контрол на акредитирани организации, но те запазват отговорност за надзора на извършвания контрол и за разрешените изключения. Държавите от ЕС трябва редовно да изпращат на Комисията списъка на надзорните органи и контролните органи.

Надзорните органи трябва също да контролират дейностите на всеки оператор, участващ в търговията на биологичен продукт, преди той да бъде пуснат на пазара.

След този контрол, операторът получава сертификат, че отговаря на този регламент. Ако бъдат установени нередности, органът трябва да гарантира, че в етикетите на въпросните продукти не се прави позоваване на биологично производство.

Търговия с държави извън ЕС

Продукти от държави извън ЕС могат също да се продават на пазара на ЕС като биологични продукти, при условие че те отговарят на този регламент и те са били подложени на контрол. Този контрол може да се извърши от орган, признат от ЕС, или от акредитиран контролен орган.

Търговски и статистически надзор

Търговията на биологичен продукт не трябва да се възпрепятства по какъвто и да е начин от орган на държава от ЕС, различен от органа, който е проверил продукта.

Комисията извършва дейности за статистически надзор въз основа на данните, предоставени от държавите от ЕС. Регулаторният комитет по биологично земеделие подпомага Комисията при разработването на политики за биологично земеделие.

Отмяна

Регламент (ЕС) 2018/848 отменя Регламент (EС) № 834/2007 считано от 1 януари 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1—23)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 834/2007 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1—92)

Вж. консолидираната версия.

Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1—84)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 24.09.2018