Хранителни продукти от животински произход — официален контрол

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 854/2004 за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определят специфични правила за организирането на официални проверки на храните, предназначени за човешка консумация.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С това законодателство се налагат следните изисквания към всички държави от ЕС:

Законодателството се прилага за различни видове храни:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 20 май 2004 г.

АКТ

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206—320)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 854/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

последно актуализация 04.02.2016