Осигуряване на хигиена за храните от животински произход

Регламент (ЕО) 853/2004 на Европейския съюз определя специфични хигиенни правила за храните от животински произход за стопанските субекти в хранителната промишленост. Той е основна част от хигиенния пакет 2004 на Европейския съюз, касаещ законодателството за хигиената на храните.

АКТ

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент има за цел да осигури високо ниво на безопасност на храните и на общественото здраве. Той допълва Регламент 852/2004 на Европейския съюз относно хигиената на храните, чиито правила главно обхващат одобрението на оператори в сектора.

Правилата на регламента се прилагат за непреработени и преработени продукти от животински произход. Те обикновено не се прилагат за храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход.

Държавите от Европейския съюз (ЕС) трябва да се регистрират и, при необходимост, предприятията, работещи с продукти от животински произход, да се одобрят.

Секторен подход

Правилата на регламента за храните от животински произход се отнасят до тези основни сектори: месо, миди, риба и мляко. В съответствие с традиционните методи на производство, регламентът дава възможност на националните органи по храните да предоставят специални условия за хигиенните правила във всеки сектор.

В сектора месо тези правила се отнасят например до кланици, рязане и обезкостяване, здравна маркировка, както и до съхранение, транспорт и зреене. За месо от дивеч, ловците трябва да бъдат обучени в областта на здравето и хигиената.

Правилата за миди и рибни продукти се отнасят до всичко - от производството и събирането до оборудването, съоръженията, обработката и транспорта

Месо

Този сектор включва домашни копитни животни (едър рогат добитък, свине, овце и кози); птици и зайци (селскостопански птици/зайци, диви зайци и гризачи); домашно отглеждан дивеч; дивеч; мляно месо, месни заготовки и механично отделено месо (МОМ); и месни продукти.

Другите сектори са:

През май 2013 г. Европейската комисия прие предложения за пакет от мерки за по-нататъшно подобряване на здравето и безопасността във веригата за производство на селскостопански хранителни продукти.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 853/2004

20.5.2004 г.

-

ОВ L 139, 30.4.2004 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 219/2009

20.4.2009 г.

-

OВ L 87, 31.3.2009 г.

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 853/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 година за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ L 338, 22.12.2005 г.).

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г.).

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г.).

Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за отмяна на някои директиви, отнасящи се до хигиената на хранитe и здравните условия при производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета и на Решение 95/408/ЕО на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г.).

Последна актуализация: 18.05.2014