Безопасност на храните — от стопанството до трапезата

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните

ОБОБЩЕНИЕ

ЕС се стреми да гарантира хигиената на храните при всички етапи на производствения процес, от етапа на първично производство (основно отглеждане на добитък, лов или риболов) до крайния потребител. Това законодателство на ЕС не обхваща въпроси, свързани с храненето, състава или качеството на храните или производството или приготвянето на храни при домашни условия.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента и приложенията към него се определя набор от цели за безопасност на храните, които предприятията, които работят с храни, трябва да изпълнят.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основният принцип е, че всеки, който работи в сферата на хранителната промишленост, трябва да гарантира хигиенни практики при всеки един етап от производствения процес.

Приложение I към регламента обхваща дейности, свързани с първичното производство (т.е. отглеждането на добитък, лов или риболов), както и превозването, обработването и съхранението на първични продукти и превозването на живи животни.

Общите цели на хигиената, определени в приложение II, обхващат области, като:

помещения и оборудване за храни;

условия за превоз;

хранителни отпадъци;

водоснабдяване;

лична хигиена и обучение на работниците в областта на храни;

опаковане и пакетиране;

процеси на топлинна обработка.

Освен това всички предприятия в хранителната промишленост трябва да спазват Регламент (ЕO) № 853/2004, с който се определят правила за храните от животински произход.

Понякога може да се предоставят изключения например за малки предприятия, които доставят директно на клиенти на местно равнище. Държавите от ЕС могат да адаптират правилата съобразно определени местни условия, при условие че безопасността на храните не е застрашена.

Система HACCP

Предприятията в хранителната промишленост (различни от тези, които се занимават със земеделие или животновъдство, лов или риболов) следва да прилагат принципите за анализ на опасностите и контрол в критичните точки (HACCP), включени като част от Кодекс алиментариус. Тези принципи обаче не заменят официалните проверки. Целта е:

да се определят критичните контролни точки и процедурите за наблюдение;

да се установят коригиращи мерки;

да се приложат процедури за проверка на ефективността на мерките;

да се води документация.

Държавите от ЕС трябва да насърчат разработването на национални насоки въз основа на принципите на HACCP, с възможност за общи за ЕС насоки, ако това се счита за необходимо.

Когато това се изисква от националното законодателство или законодателството на ЕС, предприятията в хранителната промишленост трябва да бъдат одобрени, а всички помещения — регистрирани при съответния орган.

Храните, внасяни в ЕС, и изнасяните храни от животински произход трябва да отговарят на стандартите на ЕС или на еквивалентни стандарти, както и на всички изисквания, които могат да бъдат наложени от държавата вносител.

Правилата за проследимост*, въведени съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002, вече се прилагат също и за храни, внасяни в и изнасяни от ЕС, като има някои нови изисквания.

Когато предприятие в хранителната промишленост установи, че дадена храна представлява сериозен риск за здравето, то трябва незабавно да изтегли тази храна от пазара, като информира потребителите и съответния орган.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 20 май 2004 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Проследимост: способността за проследяване на дадена храна или животно, което се отглежда за производство на храни, през всички етапи на производството, преработката и разпространението.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Страница „Хигиена на храните — Основно законодателство“ от уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г., стр. 1—54)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 852/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1—26). Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 година за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 27—59). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 24.11.2015