Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

Европейският съюз (ЕС) прие стратегия за защита и подобряване на състоянието на биологичното разнообразие в Европа през следващите десет години. Тази стратегия определя шест цели, които обхващат основните фактори за загуба на биологично разнообразие и които ще позволят да се сведат до минимум най-силните въздействия, упражнявани върху природата.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата стратегия има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и рушенето на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест приоритетни цели. Настоящата стратегия е неотменна част от стратегията „Европа 2020 “, и по-конкретно на водещата инициатива със заглавие „Европа за ефективно използване на ресурсите“.

Цел 1: Опазване и възстановяване на природата

ЕС трябва да осигурява пълно прилагане на директивите за птиците и местообитанията. Тези две директиви са гръбнакът на политиката на ЕС в сферата на биологичното разнообразие. Досега благодарение на тях са налице добри постижения, например изграждането на Натура 2000, най-голямата мрежа от защитени зони, покриваща повече от 750 000 km2. Този напредък обаче не е достатъчен за достигане на благоприятен природозащитен статус на местообитанията и видовете с европейско значение. За да се реализира първата цел на настоящата стратегия, държавите от ЕС трябва да прилагат по-добре съществуващото законодателство. По-специално те трябва да гарантират управлението и възстановяването на обектите на Натура 2000, като инвестират необходимите ресурси. Тези дейности ще допринесат за спирането на процеса на загуба на биологично разнообразие и ще позволят неговото възстановяване до 2020 г.

Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги

Много от екосистемите и техните услуги в ЕС са влошени, като цяло в резултат на разпокъсването на земята. Цел 2 се концентрира върху поддържането и подобряването на услугите от екосистемите и възстановяването на нарушени екосистеми (поне 15 % до 2020 г.) чрез включването на екологосъобразна („зелена“) инфраструктура в пространственото планиране.

На 6 май 2013 г. Европейската комисия издаде комюнике относно зелената инфраструктура, което по-специално описва ключовите елементи на бъдещата стратегия на ЕС в тази област и включва следните акценти:

насърчаване на зелена инфраструктура в основните области на политиките (кохезионна политика, изменение на климата и околна среда, здравеопазване и потребителски въпроси, обща селскостопанска политика (ОСП и пр.);

подобряване на информираността, увеличаване на базата от знания и иновациите с цел насърчаване на използването на зелена инфраструктура;

подобряване на достъпа до финансиране за зелени инфраструктурни проекти;

проучване възможностите за разгръщане на мрежа от зелени инфраструктурни проекти в целия ЕС.

Комисията също така ще предложи инициатива, гарантираща нулева нетна загуба на екосистеми и техните услуги до 2015 г.

Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство

До 2020 г. предвидените инструменти в рамките на ОСП трябва да допринесат за увеличаването на земеделските райони, както пасища, така и обработваеми земи и трайни насаждения, които са обхванати от мерки, свързани с биологичното разнообразие.

До 2020 г. трябва да се въведат планове за управление на горите или равностойни инструменти за всички гори, които са публична собственост или за горски стопанства над определен размер. Те трябва да осигурят устойчиво управление на горите, за да получат финансиране в рамките на политиката за развитие на селските райони на ЕС.

Приетите мерки за осигуряване на устойчиво управление в тези два сектора трябва да способстват за реализирането на цели 1 и 2 от стратегията.

Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси

Приетите мерки в рамките на реформата на Общата политика в областта на рибарството трябва да позволят да се постигне максимален устойчив улов (MSY) до 2015 г. За тази цел от съществено значение е да се достигне разпределение по възраст и размер на популацията, което е показателно за здрави популации. Благодарение на управление на рибарството без значително неблагоприятно въздействие върху други популации, видове и екосистеми, ще е възможно да се постигне добро състояние на околната среда до 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия.

Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове

Като се изключи законодателството относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове, понастоящем няма всеобхватна и конкретна политика на ЕС за борба с инвазивните чужди видове. При все това тези видове представляват реална заплаха за европейското биологично разнообразие. Следователно се налага да се опишат, изолират или да се премахнат, и да се контролира въвеждането им, за да се избегне появата на нови видове. За целта Комисията ще отстрани празнотите в политиките за борба с инвазивните чужди видове, като разработи специален законодателен инструмент.

Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие

ЕС трябва да засили приноса си в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в световен мащаб, като изпълни ангажиментите си, поети по време на 10-тата конференция на страните (КС10) по Конвенцията за биологичното разнообразие на Обединените нации, проведена в Нагоя през 2010 г. В рамките на тази конференция ЕС се ангажира:

да постигне целите, поставени от глобалния стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011—2020 г;

да въведе в действие протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и за честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от тяхната употреба във връзка с Конвенцията за биологичното разнообразие (ABS Протокол); както и

да мобилизира ресурси за допълнително финансиране на предизвикателството на глобалното биологично разнообразие.

Контекст

Стратегията отговаря на два значителни ангажимента, поети от лидерите на ЕС през март 2010 г., а именно да се спре загубата на биологично разнообразие в ЕС до 2020 г. и да се опази, оцени и възстанови биологичното разнообразие и услугите на екосистемите в ЕС до 2050 г.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011) 244 окончателен от 3 май 2011 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“ ( COM(2013) 249 final от 6 май 2013 г.)

последно актуализация 21.09.2015