Опазване на дивите птици

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Мерки за застрашените видове

Държавите от ЕС трябва да предприемат действия за поддържане или възстановяване на популациите на видовете птици до ниво, което отговаря на екологичните, научните и културните изисквания, като отчитат икономическите и рекреационните нужди.

Мерки за всички видове птици

Трябва да бъдат предприети мерки на място за запазване, поддържане или възстановяване на достатъчно разнообразие и области на местообитания* за всички видове птици.

Тези мерки включват основно:

Специални мерки

Мерки за обща защита

Лов на птици

Изследвания

Държавите от ЕС трябва да насърчават научните изследвания за целите на управлението, защитата и разумното използване (напр. за установяването на национални списъци с видове, застрашени от унищожение) на диви птици в Европа.

Докладване

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 15 февруари 2010 г.. Директива 2009/147/ЕО кодифицира и заменя Директива 79/409/ЕИО и нейните последващи изменения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Местообитание: природна област или вид околна среда, в която обикновено живее определен вид животно или растение.
Биотоп: област с еднакви условия на околната среда, осигуряваща жизнено пространство за определен набор от животни и растения.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7—25)

Последващите изменения на Директива 2009/147/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (OВ L 170, 25.6.2019 г., стр. 115—127)

последно актуализация 28.05.2020