Вещества, които нарушават озоновия слой

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EC) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент за озоновия слой)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Изходна суровина: всяко контролирано или ново вещество, подложено на химична трансформация в процес, в който първоначалният му състав напълно се преобразува и чиито емисии са незначителни.
Производствени агенти: контролирани вещества, използвани като химични производствени агенти в процесите, посочени в приложение III.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1—30)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2009 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 12.02.2021