Вещества, които нарушават озоновия слой

За да защити човешкото здраве и околната среда, ЕС поетапно премахва веществата, които нарушават озоновия слой. За да се постигне това, ЕС забрани производството и продажбата на най-опасните вещества като например хлорфлуорвъглеводороди (CFC), и установи процедури за останалите.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът определя правилата за производството, вноса, износа, пускането на пазара, употребата, извличането, рециклирането, регенерирането и унищожаването на вещества, които нарушават озоновия слой. В него се определят изискванията и мерките за докладване за продукти и оборудване, които използват тези вещества. Регламентът претърпя малки изменения три пъти.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 януари 2010 г.

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

Изходна суровина: всяко контролирано или ново вещество, подложено на химична трансформация в процес, в който първоначалният му състав напълно се преобразува и чиито емисии са незначителни.

Производствени агенти: контролирани вещества, използвани като химични производствени агенти в приложенията, посочени в приложение III.

За повече информация вж. уебсайта на генерална дирекция„Действия по климата“ на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 1005/2009

20.11.2009 г.

Не е приложимо, регламентът влиза в сила директно. Въпреки това, държавите от ЕС са задължени да определят минимални изисквания относно квалификацията на персонала (1.1.2010 г.) и да установят правила за санкциите (30 юни 2011 г.).

OВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1-30

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 744/2010 на Комисията

8.9.2010 г.

-

OВ L 218, 19.8.2010 г., стр. 2-8

Регламент (ЕС) № 1087/2013 на Комисията

25.11.2013 г.

-

OВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 28-28

Регламент (ЕС) № 1088/2013 на Комисията

25.11.2013 г.

-

OВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 29-30

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1005/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия има чисто документална стойност.

последно актуализация 02.04.2015