Агенция за околната среда на ЕС - информация и мониторинг на околната среда

Регламент (ЕО) № 401/2009 - Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда

АКТ

Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът описва целите на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (ЕМИНОС). Регламентът им дава възможност да предоставят информация за подпомагане на формулирането на политиката на ЕС за околната среда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ЕАОС е агенция на ЕС, чиято цел е да опази и да подобри околната среда, както и да подкрепи устойчивото развитие. Тя постига това като предоставя обективна, надеждна и сравнима информация, така че:

да се вземат мерки за опазване на околната среда;

резултатите от тези мерки да се оценят;

обществеността да е информирана за състоянието на околната среда; и

държавите от ЕС да разполагат с необходимата техническа и научна подкрепа.

Агенцията има следните основни задачи:

да събира, обработва и анализира данни, за да осигури на ЕС обективна информация, необходима за прилагането на ефективни политики за околната среда;

да подпомага мониторинга на мерките;

да съпоставя, оценява и разпространява данни относно състоянието на околната среда сред широката общественост;

да осигурява сравнимост на данните за околната среда на европейско равнище;

да насърчава включването на информацията на ЕС за околната среда в международните програми за мониторинг на околната среда, като тези на Организацията на обединените нации;

да насърчава разработването на методи за оценяване на вредите, нанесени на околната среда, както и за определяне на стойността на политиките за околната среда, свързани с предотвратяването, опазването и възстановяването;

да насърчава обмена на информация за най-добрите налични технологии за предотвратяване или намаляване на вредите за околната среда; и

да публикува доклад за състоянието, тенденциите и перспективите за околната среда на всеки пет години.

Обхванатите данни включват:

състояние на почвите, на фауната и флората;

управление на отпадъците;

изменение на климата и адаптиране към изменението на климата.

Управителният съвет на ЕАОС е съставен от по един представител от всяка държава от ЕС, двама представители на Европейската комисия и двама учени, определени от Европейския парламент. Изпълнителен директор, който отговаря за ежедневното управление.

ЕАОС си сътрудничи с останалите органи на ЕС и международни органи, като Статистическата служба на ЕС (Eurostat) и Съвместния изследователски център на Европейската комисия, програмата за околна среда на ООН и Световната здравна организация.

ЕМИНОС, координира се от информационната мрежа на ЕС относно въпроси, свързани с околната среда. Мрежата разполага с представители от всички държави от ЕС, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТА?

От 10 юни 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайт на Европейската агенция за околната среда

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 401/2009

10.6.2009 г.

-

OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13-22

последно актуализация 22.09.2015