Борба с незаконната сеч

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 995/2010 за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той забранява незаконно добит дървен материал да бъде пуснат на пазара на ЕС, и определя предварителните условия за пускането на пазара на дървен материал и изделия от него в ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Мониторинг на изпълнението и достъп до информация

Най-късно до 30 април всяка година, държавите обхванати от регламента трябва да предоставят на обществеността и на Европейската комисия информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията също така предоставя на обществеността обхватен поглед на ЕС въз основа на данните, подадени от всички държави от ЕС.

До 3 декември 2021 г. и на всеки 5 години след това Комисията трябва да преглежда функционирането и ефективността на настоящия регламент въз основа на получената информация всяка година и опита от нейното прилагане.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

незаконната сеч* на горите, е разрастващ се екологичен, икономически и социален проблем, който допринася за изменението на климата, за загуба на приходи, за конфликти (понякога въоръжени) за земя и ресурси, и за корупция.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Надлежна проверка: извършване на управление на риска, за да се намали риска от незаконно придобит дървен материал (или изделия от него), предлаган за продажба на пазара на ЕС.
незаконна сеч: добив на дървен материал в нарушение на законодателството на държавата, в която се извършва добивът.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23—34)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията от 23 февруари 2012 година относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 12—16)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията от 6 юли 2012 година а подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 16—18)

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (Официален вестник L 347, 30.12.2005 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕО) № 1024/2008 на Комисията от 17 октомври 2008 година за определяне на подробни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (ОВ L 277, 18.10.2008 г., стр. 23—29)

последно актуализация 29.08.2019