Закон на ЕС за управление на отпадъците

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2008/98/EО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 2008/98/EО

Директива (ЕС) 2018/851 за изменение

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Страничен продукт: вещество или предмет, получени в резултат на производствен процес, чиято основна цел не е производството на това вещество или предмет. В директивата се определят условията, при които такова вещество или предмет не трябва да се разглежда като отпадък.
Схеми за разширена отговорност на производителите: набор от мерки, предприети от държавите от ЕС, за да се гарантира, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и организационна отговорност за управлението на етапа на отпадъците от жизнения цикъл на продукта.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3—30)

Последващите изменения на Директива 2008/98/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1004 на Комисията от 7 юни 2019 година за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни относно отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение C(2012) 2384 на Комисията (OВ L 163, 20.6.2019 г., стр. 66—100)

Директива (EС) 2015/1127 от 10 юли 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 184, 11.7.2015 г., стр. 13—15).

Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (OВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3—24)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 22.06.2020