Енергийни характеристики на сградите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2010/31/EС относно енергийните характеристики на сградите

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Изменения на първоначалната директива

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2010/31/EС се прилага от 8 юли 2010 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 9 юли 2012 г.

Директива (ЕС) 2018/844 се прилага от 9 юли 2018 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 10 март 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Сградният сектор в ЕС е най-големият потребител на енергия в Европа, с консумация на 40 % от енергията, а 75 % от сградите са енергийно неефективни. Предвид тези ниски нива енергийна ефективност, декарбонизацията на сградния фонд е една от дългосрочните цели на ЕС. Настоящата директива в важен елемент за повишаване на ефективността на сградите.

За допълнителна информация вж.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Техническа сградна инсталация: техническо оборудване за отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, битова гореща вода, вградено осветление, автоматизация и контрол на сградите, производство на електроенергия на място или комбинация от тях, включително инсталациите, които използват енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или сградна единица.
Сграда с почти нулево потребление на енергия: сграда, която има много висока енергийна ефективност. Много малкото количество необходима енергия следва да се получава в значителна степен от възобновяеми източници, включително енергия от възобновяеми източници, произведени на площадката или в близост.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработен текст) (OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13—35)

Последващите изменения на Директива 2010/31/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Препоръка (ЕС) 2016/1318 на Комисията от 29 юли 2016 година относно насоки за насърчаването на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и най-добри практики, за да се гарантира, че до 2020 г. всички нови сгради ще са с близко до нулевотo потребление на енергия (OВ L 208, 2.8.2016 г., стр. 46—57)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Напредък на държавите членки в областта на сградите с близко до нулевото нетно потребление на енергия (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Финансова подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на сградите (COM(2013) 225 final, 18.4.2013 г.)

Директива 2012/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1—56)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (EС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти (OВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 18—36)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 08.08.2018