Преносни мрежи за природен газ

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определят правила за достъп до:

Целта на тези правила е да се предотвратят пречките пред конкуренцията на пазара в ЕС за природен газ и да се осигури неговото безпроблемно функциониране.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С регламента се установяват:

Сертифициране на операторите на преносни системи

Националните регулаторни органи (НРО) трябва да уведомят Европейската комисия за решенията, свързани със сертифицирането на ОПС. Комисията разполага с 2 месеца да предостави становището си на национален регулаторен орган. След това органът приема окончателното решение за сертифицирането на ОПС. Това решение и становището на Комисията се публикуват.

Създаване на Европейска мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ)

ОПС за газ трябваше да подадат до Комисията и до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) проекта на устава за ЕМОПС за газ, списък на членовете и проекта на процедурния правилник до 3 март 2011 г.

Задачи на ЕМОПС за газ във връзка с мрежовите кодекси

Комисията трябва да се консултира с ACER и ЕМОПС за газ, за да изготви годишен списък на приоритетите за разработване на набор от правила (известни като мрежови кодекси). Тези кодекси се разработват въз основа на необвързващи насоки, които ACER представя на Комисията. Кодексите се отнасят по-специално до:

Задачи на ЕМОПС за газ

ЕМОПС за газ отговаря за приемането на:

Разходи и тарифи

Регулаторните органи определят тарифите или методологиите за тяхното изчисляване. Държавите от ЕС могат да вземат решения относно тарифите, като например договорености за организиране на търгове.

Услуги за достъп на трети страни

Управление на претоварването

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 март 2011 г. Той отмени Регламент (EО) № 1775/2005, считано от 3 март 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Пренос: транспортиране на газ от производствените зони до крайните потребители чрез подземни тръбопроводи.
Оператор на преносна система (ОПС): организация, която транспортира енергия, като например природен газ, на национално или регионално ниво чрез използване на фиксирана инфраструктура.
Балансиране: уеднаквяване на количествата газ, които са получени и доставени в дадено дружество или са изтеглени от него. Балансирането може да се извършва ежедневно, месечно или сезонно, като по принцип се начисляват санкции за прекомерен дисбаланс.
Управление на претоварването: претоварване възниква, когато преносната система не е достатъчна, за да осигури пренос на желаната мощност съгласно търсенето на пазара. Управлението на претоварването гарантира използването на наличната мощност без нарушаване на ограниченията на системата.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36—54)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 715/2009 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (ОВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 1—28)

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ (ОВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 29—56)

Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 година за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни (ОВ L 113, 1.5.2015 г., стр. 13—26)

Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ L 91, 27.3.2014 г., стр. 15—35)

последно актуализация 05.07.2018