Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/28/ЕО — насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива (ЕС) 2015/1513 изменя Директива 2009/28/ЕО и 98/70/ЕО, европейското законодателство относно качеството на бензиновите и дизеловите горива. Освен това тя цели да инициира прехода от конвенционални* (първо поколение) към биогорива от ново поколение* (второ поколение), които осигуряват големи намаления на емисиите на парникови газове. С директивата се въвежда 7 % праг за конвенционалните биогорива, които да отчитат заложените в Директивата за възобновяемата енергия цели по отношение на крайното енергопотребление в транспорта до 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 25 юни 2009 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 5 декември 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Енергия от възобновяеми източници: енергия от неизкопаеми източници, например вятърна, слънчева, геотермална, хидроенергия, биомаса и газ от пречиствателни станции за отпадни води (например метан).

Конвенционални биогорива: произведени от хранителни култури — например захарни, маслодайни и други култури, съдържащи скорбяла, те са произведени от суровини, за които е нужна земя и които също така могат да бъдат използвани за хранителни и фуражни култури.

Биогорива от ново поколение: произведени от източници, които не се конкурират пряко с хранителните и фуражните култури, например отпадъци и остатъци от селското стопанство.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/28/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16-—62)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2009/28/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58—68)

Вижте консолидираната версия.

последно актуализация 21.02.2017