Енергийна ефективност за целта до 2020 г.

През март 2007 г. лидерите на Европейския съюз (ЕС) се договориха да се намали прогнозираното потребление на енергия в ЕС с 20 % до 2020 г. Това е еквивалентно на затварянето на 400 електроцентрали. През октомври 2014 г. те се споразумяха за постигането на цел за по-високо енергоспестяване*, 27 % или повече, до 2030 година.

АКТ

Съобщение на Комисията - Енергийна ефективност - как да се постигне двадесетпроцентната цел (COM(2008) 772 окончателен, 13 ноември 2008 г.)

ОБОБЩЕНИЕ

През март 2007 г. лидерите на Европейския съюз (ЕС) се договориха да се намали прогнозираното потребление на енергия в ЕС с 20 % до 2020 г. Това е еквивалентно на затварянето на 400 електроцентрали. През октомври 2014 г. те се споразумяха за постигането на цел за по-високо енергоспестяване*, 27 % или повече, до 2030 година.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ?

Съобщението анализира вече постигнатия напредък на ЕС за постигането на по-голяма енергийна ефективност* и определя съществуващите движещи сили и пречки. Също така, съобщението определя подробности относно пакета за енергийна ефективност, който Комисията възнамерява да представи.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Пакетът включва следните мерки:

Впоследствие, през 2011 г., Комисията предложи план за енергийна ефективност, който да гарантира, че целта за двадесетпроцентно намаление ще бъде изпълнена и да се помогне за преминаването към ефективно използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика до 2050 г.

През 2012 г. ЕС прие нова директива за енергийна ефективност. Тя установи правила за по-ефективно снабдяване и използване на енергията и определи национални индикативни цели за енергийна ефективност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

По-ефективното използване на енергията има много предимства. Това може да помогне на домакинствата и предприятията да намалят сметките си за гориво, да се намали зависимостта на Европа от външните доставчици на нефт и газ, за борбата с изменението на климата и икономиката на ЕС да стане по-устойчива и конкурентоспособна.

За повече информация вж. уебсайта на Европейската комисия „Енергия и околна среда“ .

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

Енергийна ефективност: използване на по-малко енергия за осигуряване на същата услуга. Примери: енергийноефективни хладилници, перални машини.

Енергоспестяване: намаляване или изключване на услуга с цел пестене на енергия. Пример: изключване на осветлението.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1-56)

Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за енергийна ефективност, 2011 г. (COM(2011) 109 окончателен, 8.3.2011 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Енергийната ефективност и нейния принос към енергийната сигурност и рамката до 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката. (COM(2014) 520 final, 23.7.2014 г.)

последно актуализация 09.04.2015