Европейска стратегия за хората с увреждания

РЕЗЮМЕ НА:

Подновен ангажимент за Европа без бариери за хората с увреждания — COM(2010) 636 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се определя стратегия за предоставяне на възможност на хората с увреждания да упражняват всичките си права и да участват в пълна степен в обществото и икономиката равноправно с останалите.

Стратегията се основава на Конвенцията на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания (КООНПХУ) и тя допълва също така стратегия „Европа 2020“ (стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж) и Хартата на основните права на ЕС към Договора от Лисабон.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В тази стратегия са очертани 8 области за съвместни действия между ЕС и държавите от ЕС:

Достъпност: гарантиране на достъп до стоки, услуги и спомагателни уреди за хората с увреждания;

Участие: предоставяне на възможност на хората с увреждания да упражняват всички свои основни права като европейски граждани;

Равенство: гарантиране на изпълнението на политики (на равнище ЕС и на национално равнище), които насърчават равенството;

Заетост: увеличаване на дела на работниците с увреждания на пазара на труда и гарантиране на по-добра достъпност до работни места;

Образование и обучение: предоставяне на възможност на децата с увреждания да се ползват от достъпна образователна система и програми за обучение през целия живот. Европейската комисия вече стартира няколко инициатива в областта на образованието, като създаване на Европейска агенция за развитие на образованието за хората със специални потребности;

Социална закрила: преодоляване на широкоразпространените социални предизвикателства пред хората с увреждания, като неравенство в доходите, риск от бедност и социално изключване. Структурните фондове на ЕС и националните мерки на държавите от ЕС могат да се използват за осигуряване на тази социална закрила;

Здравеопазване: осигуряване на равноправен достъп на хората с увреждания до здравни услуги (включително услуги, свързани с психическото здраве) и материална база на достъпни цени;

Външни действия: насърчаване на правата на хората с увреждания на международно равнище.

С оглед прилагане на стратегията по най-добър начин, институциите на ЕС и държавите от ЕС трябва да работят съвместно за:

повишаване на осведомеността относно въпроси, свързани с уврежданията;

разработване на възможности за финансиране;

подобряване на статистическите данни; и

гарантиране на изпълнението на КООНПХУ.

Напредъкът по изпълнението на КООНПХУ е представен в работен документ на службите на Комисията от 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Осем милиона души в ЕС (една шеста от населението) имат увреждане, вариращо от леко до тежко. При тези хора, които често поради своето увреждане не могат да участват в обществото и икономиката, делът на бедните е със 70 % по-висок от средния за ЕС.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери (COM(2010) 636 окончателен, 15.11.2010 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Работен документ на службите на Комисията: Доклад за изпълнение на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КООНПХУ) от страна на Европейския съюз (SWD(2014) 182 final, 5.6.2014 г.)

последно актуализация 13.10.2015