Борба на ЕС срещу бедността и социалното изключване

РЕЗЮМЕ НА:

Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване — COM(2010) 758 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

Със съобщението се създава Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване, една от основните инициативи в рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. То показва как различни политики и специални действия могат да допринесат за постигането на целта до 2020 г. най-малко 20 милиона души да преодолеят бедността и социалното изключване.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Платформата е предназначена за създаване на партньорство между различни социални групи, включително национални правителства, институции на ЕС, регионални и местни власти, неправителствени организации и лица, които от своя страна са в бедност.

Тяхното партньорство има за цел в рамките на ЕС да се разработят подходи във всички области, свързани със социалното приобщаване, по-специално:

достъп до заетост чрез оценяване на националните стратегии за приобщаване и европейската стратегия за развиване на заетостта и уменията на работниците;

достъп до основни услуги и социална закрила, по-специално в контекста на застаряването на населението и повишеното социално изключване;

образование и младеж, за намаляване на преждевременното напускане на училище и неравенството в образованието;

икономическа и социална интеграция на имигранти, чрез нова eвропейска стратегия

справяне с дискриминацията, по-специално с дискриминацията срещу малцинствата, лицата с увреждания и бездомните, но също така подобряване на финансовата независимост и на равенството между половете;

достъп до информационни и комуникационни технологии, мрежови услуги, както и финансови (основно банкиране) и енергийни услуги (осветление и отопление).

Петобласти на действие:

1.

Предприемане на действия за борба срещу бедността във всички сфери на политиката, но по-специално на пазара на труда, за поддържане на минимален доход, в здравеопазването, образованието и жилищното настаняване.

2.

По-добро използване на фондовете на ЕС, включително Структурните фондове, за подпомагане на социалното приобщаване.

3.

Задълбочено изпитване и оценяване на това какво работи или не работи добре в иновациите на социалната политика (методи и инструменти, използвани за справяне със социалните проблеми) преди прилагането им в по-широк мащаб.

4.

Работа в партньорство с неправителствени организации и заинтересовани групи за по-ефективна подкрепа на прилагането на реформите в социалната политика.

5.

Подобряване координацията на политиките между държавите от ЕС чрез използването на отворения метод на координация за социална закрила и социално приобщаване (социален ОМК) и по-специално Комитета за социална закрила.

Основни действия

Всички държави от ЕС са определили националните си цели и политики за растеж като са взели предвид целите на стратегията „Европа 2020“. Комисията следи тези реформи чрез годишен цикъл на координацията на икономическата политика, наречен европейски семестър. След това дава препоръки за следващите 12—18 месеца.

Напредъкът в петте области на действие се записва в таблици с резултати. До м. юли 2013 г. 23 от 64-те инициативи на Комисията бяха изпълнени. Те включват:

препоръка на Комисията до държавите от ЕС относно опростяването на банковите услуги; и

препоръка на Съвета относно политиките за борба с преждевременното напускане на училище.

Текущите действия включват стартиране на Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве и гарантиране, че целите за намаляване на бедността и социалното приобщаване се поддържат от програмата „Хоризонт 2020“, проучването за периода 2014—2020 г. и рамковата програма за иновации.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване (COM(2010)758 окончателен, 16.12.2010 г.)

последно актуализация 15.10.2015