Насоки за политиките за заетост

Насоките на Съвета предоставят указания за координирането на политиките за заетост на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). На основата на целите на стратегията „Европа 2020“ тези насоки имат за цел да подпомогнат реформите за устойчив растеж, задвижван от познание и иновации.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 година относно насоки за политиките за заетост на държавите членки.

РЕЗЮМЕ

Държавите членки на ЕС вземат под внимание насоките за политиките за заетост при изготвянето на своите политики и определянето на национални цели. Последните насоки са в сила до края на 2014 г.

Насоките са свързани с широкообхватните насоки за икономически политики, които заедно съставят интегрираните насоки за стратегията„Европа 2020“. Освен това те са залегнали в годишния Съвместен доклад за заетостта на ЕС.

Увеличаване на участието на пазара на труда

ЕС има за цел да увеличи процента на заетост при жените и мъжете на възраст 20-64 години на 75 % до 2020 г. Поради това в своите политики държавите членки трябва да насърчават участието на пазара на труда на младите хора, на възрастните работници, на нискоквалифицираните работници и на законните мигранти. Освен това те трябва да направят заетостта по-привлекателна - като поставят акцент върху гъвкавостта, почиваща върху устоите на сигурност, мобилност на работниците и баланс между работа и личен живот - и да насърчават самостоятелната заетост, предприемачеството, плюс създаването на работни места, включително в областта на работните места за полагане на грижи и екологосъобразните работни места.

Създаване на квалифицирана работна сила

Производителността и шансовете за намиране на работа на работниците могат да бъдат увеличени посредством придобиването на нови умения, които отговарят на нуждите на пазара на труда. Държавите членки трябва да разширят капацитета на образователните и обучителните системи и да ги адаптират към обществените тенденции в съответствие с една нисковъглеродна и ресурсоефективна икономика.

Мерките трябва да бъдат насочени към висококачествено начално образование, обучение през целия живот, а обучението трябва да е отворено за нискоквалифицирани или висококвалифицирани работници.

Също така държавите членки следва да насърчават трудовата мобилност чрез системи за признаване на придобитите умения на хората.

Подобряване на системите за образование и обучение

До 2020 г. преждевременното напускане на училище ще намалее на по-малко от 10 % и поне 40 % от хората на възраст 30-34 години ще са завършили висше или еквивалентно на него образование. Държавите членки трябва да насърчават обучението през целия живот, международната мобилност на учители и учащи се, разработването на рамки за квалификация за гъвкави възможности за учене и партньорства с предприятия.

Борба със социалното изключване

Стратегията „Европа 2020“ насърчава социалното приобщаване и справянето с бедността, за да може 20 милиона души вече да не са изправени пред риск от бедност и изключване.

Държавите членки следва да дадат тласък на заетостта на онези лица, които са най-отдалечени от пазара на труда, за да осигурят възможности на хората и да се справят с бедността при работещите.

Националните политики трябва да гарантират достъп до приемливи като цена, устойчиви и висококачествени услуги, включително в социалния сектор. Освен това те следва да модернизират и да подпомагат системите за социална защита и пенсии.

На последно място, държавите членки следва да подпомагат социалната икономика и социалните иновации, като насърчават равните възможности и справянето с дискриминацията.

ЗА СПРАВКА

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Решение 2010/707/ЕС

21.10.2010 г.

-

ОВ L 308, 24.11.2010 г.

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Решение 2013/208/ЕС

22.4.2013 г.

-

OВ L 118, 30.4.2013 г.

Решение 2014/322/ЕС

14.5.2014 г.

-

ОВ L 165, 4.6.2014 г.

Последна актуализация: 28.07.2014