Защита на работниците от експозиция на биологични агенти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2000/54/ЕО — защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата определя правила, свързани с оценката и ограничаването на риска за здравето и безопасността на работниците, ако експозицията на биологични агенти не може да бъде избегната.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящата директива защитава здравето и безопасността на работниците, изложени на биологични агенти* (напр. микроорганизми* или клетъчни култури*), докато вършат работата си.

Биологичните агенти са класирани в четири групи, в зависимост от риска от възникване на инфекция:

Оценка на риска

Трябва да се извършва оценка на риска за всички професионални дейности, при които работниците може да бъдат експонирани на биологични агенти. Трябва да се определят видът, степента и продължителността на експониране, за да се планират превантивни мерки.

Работодателят трябва да участва в редовните оценки на риска.

Задължения на работодателите

Ако дейността позволява, работодателят трябва да замести вредните агенти с такива, които не са опасни или са по-малко опасни, предвид условията на употреба и научните познания за тях.

Освен това, ако съществува риск за безопасността или здравето на работниците, работодателят полага усилия този риск да бъде намален и сведен до достатъчно ниско равнище. Работодателят може:

Работодателят е задължен да поддържа списък с работниците, изложени на агенти от група 3 и/или 4. Този списък може да се съхранява до 40 години в някои случаи. Освен това работодателя трябва да информира компетентния национален орган, когато биологични агенти от група 2, 3 или 4 се използват за пръв път.

И накрая, работодателят трябва да се погрижи работниците и/или техните представители да бъдат достатъчно добре информирани и обучени по отношение на:

В случай на авария или инцидент работодателят трябва да информира работниците и/или представителите им възможно най-бързо за причините, рисковете и мерките, които трябва да се предприемат.

Медицинско наблюдение

Държавите от ЕС трябва да определят механизми за провеждане на медицинското наблюдение над работниците, преди и след експозиция на биологични агенти.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 6 ноември 2000 г. Тя представлява кодифициране на Директива 90/679/ЕИО относно рисковете, свързани с експозицията на работници на биологични агенти, която тя отменя.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Биологични агенти: микроорганизмите, в това число и генетично изменените микроорганизми, клетъчните култури и ендопаразитите у човека, които могат да причинят инфекция, алергия или интоксикация.

Микроорганизъм: микробиологична единица, клетъчна или неклетъчна, способна да се размножава или да пренася генетичен материал.

Клетъчна култура: ин витро растежът на клетките, произлизащи от многоклетъчни организми.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2000/54/EC на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21—45)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Директива 89/391/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU (ОВ L 134, 1.6.2010 г., стр. 66—72)

последно актуализация 05.12.2016